Bijlagen

EMU

Bijlage O

EMU

Omschrijving

Realisatie

Bedragen * € 1.000

2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

43.027

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

22.344

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

22.662

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

49.819

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

9.517

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

5.627

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

7.114

8

Baten bouwgrondexploitatie:

16.998

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Nvt

Berekend EMU-saldo

63.242

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21