Bijlagen

Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden"

bedragen x € 1.000,-

6

Overlopende activa

31-12-2022

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2021

Mutatie

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

212

212

0

0

212

212

0

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.01

Min. BZK subs ikv kwekerij

89

89

1.944

1.944

-1.855

06.02

Bommenregeling

2.912

2.912

4.940

4.940

-2.028

06.03

Tozo

0

0

1.668

1.668

-1.668

06.04

Oekraïne

17.495

17.495

0

17.495

Diversen < € 200.000

476

401

19

94

382

20.972

20.897

8.571

8.646

12.326

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

06.05

VNOG CTB

262

116

146

116

Diversen < € 200.000

166

156

524

534

-368

428

272

524

680

-252

Totaal overlopende activa medeoverheden

21.612

21.381

9.095

9.326

12.074

bedragen x € 1.000,-

11

Overlopende passiva

31-12-2022

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2021

Mutatie

Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.01

c. Cityloops

397

397

413

413

-16

d. Smartwaste

16

16

9

9

7

e. CCC hub

49

49

15

15

34

h. Bioloc

46

46

0

46

i. Community based powerplants

0

36

36

-36

11.02

Gso-ISV-Robuust

0

0

0

11.03

ESF - Kansen in AMR stedenvierkant

0

2.996

2.996

-2.996

Diversen < € 200.000

93

93

2

2

91

600

600

3.471

3.471

-2.871

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.04

Onderwijsachterstandenbeleid

3.191

3.191

2.169

2.169

1.022

11.05

WEB terugbetaling

282

282

15

15

267

11.06

d. RRE

428

428

0

428

11.07

Meeneemregeling WEB

515

515

587

587

-72

11.08

Declaratie BBZ

368

238

173

303

65

11.09

Transformatiefonds jeugd

424

424

747

747

-323

11.10

Regionale gelden HG/kindermishandeling 2019

1.355

1.355

2.327

2.327

-972

11.11

Cleantech Regiodeal

3.888

1.983

3.371

5.276

-1.388

11.12

Tozo

2.559

381

321

2.500

60

11.13

SPUK BZK Track and Trace

0

0

0

11.14

Min Bin. Zaken, huisv. Kwetsb. Doelg.

840

840

892

892

-52

11.15

SPUK Ventilatie in scholen (SUVIS)

2.666

1.865

1.607

2.408

258

11.16

WBI Kayersmolen

3.366

3.366

0

11.17

Saldo FactorWerk (rijksmiddelen)

4.569

4.662

3.331

3.238

1.331

11.18

WBI Veldhuis

4.909

4.909

0

11.19

RREW

511

511

0

11.20

DRPA Binnenstad

90

63

153

-63

11.21

NPO gelden

1.592

1.592

648

648

944

11.22

SPUK energiearmoede

3.049

3.049

0

3.049

11.23

Onderwijshuisvesting Oekraïnse leerlingen

360

360

0

360

11.24

Voortijdig Schoolverlaten

308

301

179

186

122

11.25

Wet inburgering

997

997

0

997

11.26

SPUK E20, excl Kanaal Noord

227

58

285

-58

11.27

CTB 2022

516

516

0

516

11.28

SPUK ondertunneling Laan van Osseveld

2.784

2.784

0

2.784

11.29

SPUK Jongerencultuur

310

310

0

310

11.30

Gevelsanering

534

534

0

534

11.31

SPUK stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 E84

673

673

0

673

11.32

Slimme verkeerslichten 2022

500

500

0

500

SPUK divers

342

199

217

360

-18

Diversen < € 200.000

1.333

1.207

289

415

918

43.486

29.186

16.994

31.295

12.192

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.33

Warmtenet e.a.

6.789

6.789

6.931

6.931

-142

11.34

Routebureau

0

0

0

11.35

Subsidie Gevelsanering

3

3

0

11.36

Diverse subsidies collectief vervoer

48

24

72

-24

11.37

Subsidie provincie Gelderland Woldhuis 13

200

200

0

11.38

Subsidie particuliere monumenten

0

280

280

-280

11.39

MOBW regio

3.094

3.094

2.999

2.999

95

11.40

RRE

0

428

428

-428

11.41

Subsidie duurzaam parkeergarage

64

64

0

11.42

Subsidie provincie Gelderland Bushalte

346

24

236

558

-212

11.43

Subsidie provincie Gelderland Routebureau Veluwe

0

1.167

1.167

-1.167

11.44

Saldo FactorWerk (subsidie provincie)

0

471

471

-471

11.45

Afrekening VNOG 2021 plustaken en FLO

960

960

0

960

11.46

Zorg- en Veiligheidshuis

1.251

1.251

0

1.251

11.47

Hitteplan Oost Veluwe

201

201

0

201

Diversen < € 200.000

1.080

1.087

672

665

415

14.036

13.406

13.208

13.838

198

Totaal overlopende passiva medeoverheden

58.123

43.192

33.673

48.604

9.519

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21