Programmaverantwoording

Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9

Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling

Taakvelden:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimte en Leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 58.660
Gerealiseerd € 51.001
Afwijking € 7.659
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21