Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De beleidsdoelstelling voor 2022 met betrekking tot de Wet Open Overheid (Woo): Gemeente Apeldoorn moet binnen 5 jaar documenten verdeeld over elf informatie categorieën actief publiceren. Hiervoor is eind 2022 een project opgestart “Implementatie Woo”. In 2022 is de project startup georganiseerd, zijn er risicomanagement sessies gehouden en is het projectplan opgesteld.

Om bovenstaande doelstelling te behalen zijn er in 2023 extra financiële middelen nodig. Gemeente Apeldoorn ontvangt sinds 2021 structureel en incidenteel geld vanuit het Rijk om de implementatie van de Woo te bekostigen. Van dit budget moeten de kosten van nieuwe software, inhuur personeel, structurele bekostiging functie Woo-contactfunctionaris, projectkosten, beheerkosten worden betaald. Doordat de implementatie laat is gestart, moet er in 2023 een inhaalslag worden gemaakt. De 1ste informatiecategorie (Raadstukken) moet namelijk al op 1 juli 2023 zijn ingevoerd. Dit betekent dat er in 2023 extra kosten moeten worden gemaakt, die bij een eerdere start van de implementatie in 2022 al gemaakt zouden zijn. Het gaat hierbij om de kosten die zijn nodig voor de implementatie van anonimiseringssoftware, koppelingskosten met de Woo-index, inhuur projectmanagement en externe capaciteit voor de inventarisatie van de toekomstige Woo-processen. Een deel van het budget wat we in 2022 overhouden, is door middel van een ROP overgeheveld naar 2023 om de noodzakelijke inhaalslag in 2023 te kunnen financieren en te voldoen aan de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Woo.

In 2022 zijn vanaf 1 mei 2022: 34 Woo verzoeken ingediend.
Hiervan zijn er:

  • Afgehandeld 15; Toegekend: 9;   Afgebroken: 4;  Afgewezen: 2;
  • Geregistreerd 13;
  • Afgerond 5; Afgebroken: 1;  Afgerond: 4
  • Behandeld 1;
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21