Bijlagen

Specificatie reserve overlopende projecten

Specificatie reserve overlopende projecten

Progr

Omschrijving

31-12-2021

Uitgaven
overl.budget
vanuit 2021
in 2022

Vrijval
overl. Budget
uit 2021
in 2022

Overheveling
overl.budget
vanuit 2021
naar 2023

Overheveling
nieuw budget
2022 naar
2023

Totaal
over te hevelen
budget naar
2023

Toelichting op vrijval in 2022 en
overheveling budget naar 2023

Bedrijfsv.

Mobiele devices

300.000

300.000

250.000

550.000

Door omstandigheden heeft de voorgenomen aanschaf van headsets (300K) niet in 2022 plaatsgeveonden. Naar verwachting zal dit alsnog in 2023 gebeuren. Daarnaast een extra ROP tbv POW project van 100k. Daarnaast het restant budget ad 150k meenemen als ROP omdat de 2022 voorgenomen vervanging van mobieltjes pas in 2023 zal plaatsvinden.

Bedrijfsv.

Implementatie nieuw systeem sociaal domein (I-visie)

150.000

150.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

Bedrijfsv.

Procesmanagement

30.000

30.000

In 2022 hebben de trainingen en coaching plaatsgevonden middels de inhuur van een externe partij. Hiermee is de ROP volledig uitgegeven en zal er geen budget meegenomen worden naar 2023.

Bedrijfsv.

Multifunctionele samenkomstruimte (herinrichting vleugel 5D)

75.000

64.000

11.000

In 2021 werd een deel van de werkzaamheden al gefactureerd (€ 8.000). De resterende activiteiten vonden in 2022 plaats en in totaal is € 64.000 uitgegeven voor het herindelen van de vergaderzaal, het tijdelijk verhuizen van meubilair, het verbouwen van de 5e verdieping, het aanpassen van vleugel 5D en het aanschaffen van audiovisuele middelen.

Bedrijfsv.

Implementatie Office 365

250.000

250.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

Bedrijfsv.

Implementatie Wet Open Overheid

165.000

165.000

35.000

200.000

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo moet binnen 5 jaar gefaseerd geïmplementeerd zijn en Apeldoorn start begin 2023 met de implementatie van de Woo. Om deze doelstelling te behalen zijn er in 2023 extra financiële middelen nodig.

Gemeente Apeldoorn ontvangt sinds 2021 structureel en incidenteel geld vanuit het Rijk om de implementatie van de Woo te bekostigen. Van dit budget moeten de kosten van nieuwe software, inhuur personeel, structurele bekostiging functie Woo-contactfunctionaris, projectkosten, etc. worden betaald.

Gemeente Apeldoorn is relatief laat gestart met de daadwerkelijke implementatie. Dit kwam onder andere doordat het lastig was een geschikte projectmanager te werven. Inmiddels is er een projectmanager gevonden en zijn de voorbereidingen gestart. Doordat de implementatie laat is gestart, moet er in 2023 een inhaalslag worden gemaakt. De 1ste informatiecategorie moet namelijk al op 1 juli 2023 zijn ingevoerd. Dit betekent dat er in 2023 extra kosten moeten worden gemaakt, die bij een eerdere start van de implementatie in 2022 al gemaakt zouden zijn. Het gaat hierbij om de kosten die zijn nodig voor de implementatie van anonimiseringssoftware, koppelingskosten Plooi, inhuur projectmanagement en externe capaciteit voor de inventarisatie van de toekomstige Woo-processen.

Een deel van het budget wat we in 2022 overhouden, moet worden overgeheveld naar 2023 om de noodzakelijke inhaalslag in 2023 te kunnen financieren en te voldoen aan de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Woo. Het gaat hierbij om een bedrag van 200.000 euro.

Bedrijfsv.

Project POW (thuiswerkfaciliteiten)

200.000

200.000

Er was in 2022 een budegt van € 200.000 gereserveerd binnen Facilitaire Ondersteuning voor de aanschaf van thuiswerkfaciliteiten. Omdat het project POW is vertraagd en de bijbehorende aanbesteding pas gereed is in 2023, zullen bijbehorende uitgaven ook in 2023 plaats vinden. Daarom het verzoek om dit budget over te hevelen naar 2023.

Bedrijfsv.

PMO-onderzoek (arbokosten)

50.000

50.000

Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is verzet van 2022 naar 2023. Daarom wordt voorgesteld om het restant van het arbobudget 2022 (€ 50.000) mee te nemen als ROP post naar 2023.

Bedrijfsv.

College-onderzoeken

48.151

48.151

In 2020 is een collegeonderzoek naar lobby opgestart en uitgevoerd (uitloop 2021) en in 2021 is een onderzoek naar duurzaamheid gestart (doorloop naar 2022). Beide onderzoeken zijn door Corona met vertraging uitgevoerd. Maar ook de grote werkdruk in de organisatie zorgt voor vertraging.
Er zijn voorbereidingen gaande voor een nieuw collegeonderzoek dat in het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart. Tegelijkertijd is er een groslijst voor potentieel collegeonderzoek zodat snel(ler) nog een nieuw collegeonderzoek kan worden gestart (waarmee achterstand wordt ingelopen). Reden waarom budgetoverheveling wenselijk is.

Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering

970.000

494.000

11.000

465.000

583.151

1.048.151

1

Verkiezingen

100.000

100.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

1

Programma Dienstverlening

25.000

25.000

De lancering van de vernieuwde website was aanvankelijk gepland in het eerste kwartaal van 2022, maar heeft eind september 2022 plaatsgevonden. Daarna was tijd nodig om de puntjes op de i te zetten. Daardoor was er in 2022 geen ruimte voor het gebruikersonderzoek. Vandaar dat het geld voor het gebruikersonderzoek in het eerste kwartaal van 2023 nodig is.

1

Rekenkamercommissie

50.000

50.000

Vanwege de verkiezingen in maart 2022 is de nieuwe Rekenkamer pas in mei opgestart en is voor de zomer is het onderzoekprogramma 2022/2023 vastgesteld. Het programma is derhalve vertraagd en zal een aantal van deze onderzoeken in 2023 worden uitgevoerd.De financieel adviseur van de Griffie heeft negatief geadviseerd. Een van de voorwaarden voor een ROP-post is dat er voldoende vertrouwen is dat het gehele budget (zowel de ROP als het reguliere budget voor 2023) volledig wordt besteed. Tot nu toe is er verscheidene keren sprake geweest van een ROP en werd even zo veel keer het budget niet besteed. Bovendien is het, zeker als er sprake is van structurele budgetten (zoals het budget van de RKC), passend om uitgaven toe te rekenen aan het jaar waarop de uitgave betrekking heeft. Afgesproken is om dit verschil van inzicht voor te leggen aan de (wnd.) griffier als diensthoofd van de griffie. Ze heeft met deze ROP ingestemd voor 50k.

1

Pilot 'Buurt aan Zet'

96.000

96.000

Onder de titel ‘versterken gemeentelijke dienstverlening’ heeft het rijk, naar aanleiding van de toeslagenaffaire, extra middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding op invulling van die middelen heeft tijd gekost, maar nu ligt er een concreet plan, met een begroting en een externe opdracht, voor het onderdeel “leren van de praktijk”. Het budget dat dit jaar beschikbaar was (€ 96.000) is nodig voor de aanvullende dekking van de kosten van de uitvoering van een pilot ‘Buurt aan Zet’ in 2023 (totaal € 208.000). Met die middelen voeren we een ABCD-traject (Asset Based Community Development) uit, gericht op community building in de wijk de Horsten. We stellen voor om het budget 2022 in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor de realisatie van de pilot.

1

Corona 2021-2022

2.178.000

1.008.265

1.047.832

121.903

388.952

510.855

Een aantal budgetten voor steunmaatregelen corona zijn beschikbaar gesteld voor activiteiten die doorlopen naar 2023. Deze budgetten worden via de Reserve Overlopende Posten doorgeschoven naar 2023. Het betreffen maatregelen voor een bedrag van in totaal € 510.855

Totaal programma 1

2.278.000

1.108.265

1.047.832

121.903

559.952

681.855

2

Integrale Veiligheid

165.000

141.000

24.000

Een klein bedrag ad 24.000,- is niet uitgegeven en valt dehalve vrij.

2

Jaarwisseling

186.001

136.000

50.001

Er komen in 2023 nog een paar facturen maar die brengen we dan ten laste van het budget van 2023.

2

Programma Veiligheid

337.500

337.500

De raad heeft akkoord gegeven op extra financiële inzet op het actieplan ondermijning.
De helft van dit structurele bedrag 337.500,- is reeds in 2022 beschikbaar gekomen.
Het bedrag over 2022 is nog niet besteed. Daar zijn verschillende oorzaken voor te noemen, maar verreweg de belangrijkste is dat er geen aansturingskracht aanwezig was om dit actieplan goed neer te zetten (één van de redenen om extra capaciteit te vragen) en op de uitgezette vacatures nagenoeg geen reacties kwamen.
Per 1 november is de programmamanager IVA begonnen en stuurt zij op het actieplan ondermijning. Gelet op de extra inzet die vanuit het IVA programma de komende 4 jaar nodig is, is het niet bestede budget 2022 ook voor 2023 zeer noodzakelijk. Het geeft immers ruimte om de prestaties over 2022 in 2023 alsnog te realiseren ten aanzien van ondermijning, naast het realiseren van de nodige fte’s, ook analyses en projecten te kunnen draaien en tijdelijk extra inhuur te kunnen regelen.

Totaal programma 2

351.001

277.000

74.001

337.500

337.500

3

Plan Beekdalen WZV

57.441

16.495

40.946

28.977

69.923

Voor het project Beekdalen wordt inmiddels gewerkt met een gebiedsmakelaar. In verband met beperkte capaciteit betreft dat inhuur; gestart op 1 juni 2022 en zal doorlopen tot in 2023.

3

Groen plan 2019 - 2024

292.500

292.500

248.691

248.691

In de MPB 2019-2022 zijn door de raad incidenteel financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Groenplan en de Ecogids. Door personele onderbezetting was er sprake van een langere aanloopfase. Een aantal projecten is later gestart en de voorbereiding en uitvoering van projecten kostte meer tijd. Naar verwachting zal de totale uitvoering 1 jaar extra tijd vergen en doorlopen tot in 2023. Het (investerings)niveau na 2023 wordt in beeld gebracht met een agenda voor klimaatadaptatie en natuur en in 2023 voorgelegd aan de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota. Deze ROP is te beschouwen als jaarlijks terugkerend van aard: de ROP van voorgaand jaar is besteed en de incidentele middelen uit 2022 zijn niet volledig besteed. De ROP 2023 dient daarbij ter overbrugging naar 2024 waarin de nieuwe klimaatagenda zal starten.

3

Wadi Berg & Bos (05700036)

25.000

25.000

25.000

50.000

Vanaf 2020 stond de aanleg van een wadi in park Berg en Bos gepland, waarmee de wateroverlast op een bepaald deel van het park opgelost zou worden. Voor de aanleg van deze wadi is in het voorjaar van 2020 een vergunning aangevraagd. De vergunning is verleend, maar door diverse redenen (zoals extra overleg met de Provincie, gewijzigde wetgeving op het gebied van stikstof, personeelstekorten en archeologisch onderzoek) is in de uitvoering vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de uitvoering in februari 2023 starten. In December 2021 zijn er reeds nota's verstuurd naar externe partijen die bijdragen in de uitvoering van het project. De ontvangsten zijn opgenomen op de balans (vooruitontvangen bedragen)

3

Fietsenstalling station Osseveld

72.000

25.247

46.753

Realisatie is in 2022 voltooid.

3

Onderhoud Harseloo, Eendenweg.Bronsgietersdonk en Scheerdersdonk

290.000

290.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

3

Herstel paden Sprengvallei

26.500

26.500

Middelen zijn in 2022 ingezet

3

Onderhoudswerkzaamheden aan de Vulcanusstraat, Vossenweg, Ereprijs en Zutphensestraat

57.240

57.240

Middelen zijn in 2022 ingezet

3

Klein asfaltonderhoud 2021

550.337

550.337

Middelen zijn in 2022 ingezet

3

Klein asfaltonderhoud 2022

250.000

250.000

De kleine onderhoudswerkzaamheden worden begin 2023 afgerond en afgerekend. Door capaciteitsproblemen is enige vertraging opgetreden.

3

P0855 aanpak rgv fietspad 2020

104.750

104.750

Middelen zijn in 2022 ingezet

3

Onderhoud Bomen

200.000

200.000

Het onderhoud van bomen wordt jaarlijks aanbesteed. In 2022 hebben aannemers en onderaannemers aangegeven dat er door personeelstekorten vertragingen zijn opgelopen. De werkzaamheden lopen door in 2023. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 volledig uitgevoerd zijn.

3

Onderhoud van bermen, sloten en duikers

83.000

83.000

Het onderhoud van een aantal watergangen is door het Waterschap overgedragen aan de gemeente Apeldoorn. Van een aantal watergangen was lang niet duidelijk dat deze ook door de gemeente Apeldoorn onderhouden moeten worden. Toen dit duidelijk werd kon het onderhoud niet meer plaatsvinden doordat amfibieën zich al nestelden. Hierdoor zullen de werkzaamheden in 2023 uitgevoerd moeten worden.

3

Bladcampagne

60.000

60.000

Vanwege weersomstandigheden (vorst en regenval) zijn de werkzaamheden voor het verwijderen van blad uitgelopen. De werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2023 uitgevoerd zijn.

Totaal programma 3

1.475.768

1.363.069

46.753

65.946

895.668

961.614

4

Transitievisie warmte - warmtenet wijk van de toekomst

80.000

80.000

Valt vrij

4

Kwartiermaker

77.580

40.000

37.580

37.580

In de MPB is incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor de rol van kwartiermaker. Het budget werd later besteed vanwege de discussie in eerdere VJN om het budget al dan niet in te zetten voor de ombuigingsmaatregelen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de rol van kwartiermaker toch in te vullen en daarom het budget ongemoeid te laten en mee te nemen naar 2022 en latere jaren. De kwartiermakersrol heeft de focus op projecten om het grondstoffengebruik bij het Apeldoorns bedrijfsleven en de bedrijfsvoering van de gemeente te verminderen. Verwachting was dat de werkzaamheden in 2022 zouden worden afgerond, maar dat is niet geheel gelukt. Voorgesteld wordt om het laatste deel van dit incidentele budget over te hevelen naar 2023 en dit specifiek in te zetten voor de uitwerking van circulariteit binnen inkoop.

4

RegioDeal Loenen-Eerbeek

50.000

50.000

50.000

De RegioDeal Loenen-Eerbeek is gedeeltelijk uitgesteld naar 2022/2023. Voorgesteld wordt om de resterende middelen daarmee ook door te schuiven.

4

Transform

43.712

43.712

Valt vrij

4

Intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen

215.000

215.000

Vervalt - middelen zijn conform begrotingsregels verwerkt in de BROA.

4

Klantvolgsysteem

40.000

40.000

Valt vrij

4

Integraal energiesysteem

20.000

20.000

Valt vrij

4

Uitkomsten Waterstofpilot

25.000

25.000

Valt vrij

4

Opwek Windenergie

58.000

58.000

Valt vrij

4

Gebiedsvisies

70.000

70.000

Valt vrij

4

Transform

125.000

125.000

Dit betreft bijdragen van andere overheden voor de werkzaamheden van Transform. Deze kopen in 2023 door.

4

Energieloket

110.000

110.000

Achterstand in activiteit door ziekte

4

Plankosten de Parken

40.000

40.000

Dt betreft een opdracht om nader onderzoek te doen naar de realisatie van duurzaam gas als alternatief voor aardgas. Deze opdracht is door ziekte vertraagd.

4

Warme overdracht Overdracht bodemtaken Omgevingswet

49.000

49.000

In 2022 is door de provincie incidenteel budget beschikbaar gesteld om gemeenten te faciliteren bij de overname van bodemtaken van de provincie in het kader van de Omgevingswet.
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De werkzaamheden om de prestaties te kunnen halen zijn nog niet afgerond en lopen door in 2023 en verder.

Totaal programma 4

679.292

255.000

336.712

87.580

324.000

411.580

5

Leerlingenvervoer

350.000

349.203

797

Middelen zijn in 2022 ingezet

Totaal programma 5

350.000

349.203

797

6

Implementatie budget Wet Inburgering

539.400

107.947

431.453

431.453

De nieuwe Wet inburgering is 2x een half jaar uitgesteld. Uiteindelijk is de wet op 1 januari 2022 ingevoerd. Het implementatiebudget is in 2020 eenmalig door het Rijk verstrekt en hebben we sindsdien via een ROP mee overgeheveld. Begin dit jaar waren er aanloop problemen oa. door problemen bij DUO en achterstanden bij de IND. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we halverwege 2022 echt gestart zijn met de uitvoering van de nieuwe wet. Omdat de nieuwe wet Inburgering wezenlijk anders is dan de oude wet leren we pas in de praktijk echt wat uitvoering geven aan de nieuwe wet betekent. Bovendien betreft het meerjarige trajecten, en zijn specifieke onderdelen dus in 2023 nog steeds “nieuw”. Het kost ook in 2023 extra tijd (en daarmee capaciteit) om de nieuwe werkwijze van inburgering verder in te voeren en te beheersen. We willen dan ook graag het restantbedrag mee nemen naar 2023 om ook dan de implementatie van de nieuwe wet Inburgering verder vorm te geven.

6

Compensatie uitvoeringskosten Tozo 2022-2026

250.000

114.000

136.000

136.000

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) was een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling was voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en voorzag in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het Rijk verstrekte in 2020 en 2021 middelen aan de gemeente om de aanvullende uitkeringen en de leningen aan ondernemers uit te kunnen keren. Daarnaast ontvingen we, ter dekking van de uitvoeringskosten van de Tozo, in 2020 en 2021 ook middelen van het Rijk. De Tozo is per 1 oktober 2021 beëindigd, echter lopen onze werkzaamheden voor de uitvoering van deze regeling nog door in de jaren 2022 t/m 2026. Ondernemers die een lening bedrijfskapitaal hebben ontvangen dienen deze vanaf 1 januari 2022 in 5 jaar terug te betalen. De (administratieve) werkzaamheden die hier mee samenhangen zullen de komende 5 jaar nog tijd van ons vergen. Daarnaast zullen we nog tijd moeten besteden aan de bijbehorende Sisa controles en de rechtmatigheidscontroles op Tozo 5. Om deze werkzaamheden nog in de jaren 2022 t/m 2026 te kunnen uitvoeren is het nodig om de van het Rijk ontvangen middelen over te hevelen van 2022 naar 2023 en ook beschikbaar te houden voor de jaren 2023 t/m 2026.

6

Leerbaarheidstoets Wet Inburgering

52.228

52.228

In de meicirculaire 2022 zijn middelen ontvangen voor de leerbaarheidstoets, het grootste deel van deze middelen gaan we pas in 2023 uitgeven, we willen dan ook deze middelen mee nemen naar 2023.

6

Verhoogde en versnelde instroom statushouders

185.256

185.256

Vanwege de druk op asielcentra heeft het Rijk besloten om gemeenten een hogere taakstelling inburgeraars op te leggen. Het uitvoeringsbudget is niet gekoppeld aan de hoogte van de instroom. Met een verdubbeling van de taakstelling, zou zonder extra middelen slechts de helft van de capaciteit voor begeleiding van nieuwkomers beschikbaar zijn. Voor de realisatie van de versnelde instroom kregen gemeenten in 2022 via de septembercirculaire extra middelen. De verhoogde instroom is in het tweede halfjaar op gang gekomen en loopt zeker in geheel 2023 door. Omdat de inburgeringsbegeleiding meerjarig is, en veel werkzaamheden daarmee doorlopen in volgende jaren is het noodzakelijk het verstrekte additionele budget over te hevelen naar 2023.

Totaal programma 6

789.400

221.947

567.453

237.484

804.937

7

Actieprogramma Kansrijke Start

85.804

14.828

70.976

Omdat het budget al twee keer via de ROP is overgeboekt, zal het restantbedrag van de ROP 2021 via een bestemmingsvoorstel meegenomen worden naar 2023. Daarnaast is er via de septembercirculaire een aanvullende rijksbijdrage ontvangen. Ook dit bedrag zal via een bestemmingsvoorstel meegenomen worden naar 2023.

7

Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen

2.499.311

328.973

2.170.338

2.170.338

In het plan van aanpak dak- en thuisloosheid zijn middelen aangevraagd bij het Rijk om dak- en thuisloosheid te verminderen of snellere doorstroming te bevorderen. Het plan bevat een 9-tal projecten. Een aantal van deze projecten zijn inmiddels afgerond, zoals het opzetten van Logeervoorziening EVEN en het voortzetten van ambulante begeleiding door organisaties die dak- en thuislozen begeleiden. Hiervoor is structurele financiële borging gevonden vanuit de (regionale) MO/BW middelen. De meeste projecten bevinden zich in de uitvoerende fase, zoals de realisatie van de Short Stay Facility, Skaeve Huse (onlangs is hiervoor de vergunning weer ingetrokken), het sluiten van een convenant met particuliere verhuurders en de verbouwing van Omnizorg (wordt op dit moment voorbereid). Dit betekent waar er nog geen middelen zijn uitgegeven voor de genoemde projecten, wij deze financiering graag willen meenemen naar volgend jaar.

7

POK middelen (0620009)

1.168.294

1.168.294

We stellen voor het overschot 2022 van de POK middelen voor de onderdelen Ondersteuing wijkteams en Impuls integraal werken via de ROP over te hevelen naar 2023, zodat project IDEAAL hier uit gefinancierd kan worden in 2023.

7

Innovatiekosten sociaal domein

314.000

314.000

Eind 2021 stelde de raad de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling “Een veerkrachtig Apeldoorn vast”. De visie zoals verwoord in de Kadernota vergt ook een nieuwe manier van werken. Hier is sprake van een transformatie die we stapsgewijs en planmatig gaan invoeren. In 2022 heeft de raad hiervoor een eenmalig budget toegekend. Activiteiten die vanuit dit budget verder verkend / opgezet worden zijn o.a. het vormgeven van gebieds- en actiegericht werken en een volgende stap maken met informatiegestuurd werken. Het nieuwe coalitieakkoord heeft daaraan ook elementen toegevoegd. In 2022 is vooral gewerkt aan de voorbereiding, uitvoering nemen we in 2023 ter hand. Dit betekent dat er in 2022 nog weinig kosten zijn gemaakt en het budget in 2023 ingezet gaat worden. We stellen voor het restantbudget van € 0,3 miljoen via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2023

7

Vluchtelingenproject

100.320

100.320

De gemeente ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage voor het in Apeldoorn gevestigde AZC. Dit budget wordt ingezet ter dekking van gemeentelijke inzet en er kunnen projecten uit gefinancierd worden. In het afgelopen jaar is budget onbenut gebleven door het uitstel van de verhuizing van het AZC naar de Deventerstraat. Voorgesteld wordt het resterend budget over te hevelen naar 2023, zodat er middelen beschikbaar zijn voor projecten om het nieuwe AZC een goede start te geven. De rijksbijdrage voor 2022 is in de septembercirculaire 2022 toegekend. De begrotingswijziging van de septembercirculaire is op 1 december vastgesteld door de Gemeenteraad. Hierdoor kon deze ROP nog niet bij de Q3 rapportage aangekondigd worden.

7

AMV'ers 18+

252.766

252.766

In 2022 is bij de septembercirculaire geld beschikbaar gekomen voor de verlengde opvang van (ex-)AMV’ers. Voor rijksgefinancieerde verlenging is een aantal jaren lobby gevoerd. De incidentele bijdrage 2022 is een deel van de afgesproken oplossing. Vanaf 2023 wordt het ook mogelijk dat jongeren die niet aan zelfstandig wonen toe zijn, tot maximaal hun 21ste verjaardag bij de door Nidos gecontracteerde partner blijven wonen. Wel blijft de financiering van verlengd verblijf bij de gemeente wanneer een jongere zelfstandig gaat wonen, maar er nog geen woonruimte beschikbaar is op de 18e verjaardag. Voorgesteld wordt het resterend incidenteel budget over te hevelen naar 2023 en (gedurende 2 jaar) als dekking in te zetten voor noodzakelijk verlengd verblijf wanneer vervolg-woonruimte niet tijdig beschikbaar is. Bij de voorjaarsnota ’24 kunnen dan de ervaringen van 2023 worden meegenomen om budget voor 2025 e.v. structureel in de begroting te verwerken. De begrotingswijziging van de septembercirculaire is op 1 december vastgesteld door de Gemeenteraad. Hierdoor kon deze ROP nog niet bij de Q3 rapportage aangekondigd worden.

7

Vrijval regionale DUVO middelen 2022

400.000

400.000

In 2021 en 2022 is het surplus aan regionale DUVO middelen naar rato uitbetaald aan de regiogemeenten. Het aandeel Apeldoorn was hierin ruim € 700k. Een deel van deze middelen willen we volgend jaar lokaal extra inzetten. De gemeente heeft een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld en jeugdbescherming. Als onderdeel van het landelijk actieprogramma ‘Toekomstscenario kind- engezinsbescherming’ en de ‘Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming’ geven we een impuls aan de aanpak van veiligheidscasuïstiek van gezinnen en huishoudens in Apeldoorn. Dit doen we door in een Toekomsttuin te experimenteren hoe gezinsgerichter, intensiever en eenvoudiger samen kan worden gewerkt door expertise van de veiligheidspartners en de brede wijkteams Apeldoorn te bundelen. Met de toekomsttuin Apeldoorn wordt geanticipeerd op het landelijke Toekomstscenario. Gemeente Apeldoorn heeft de ambitie een toekomsttuin te starten om voor kwetsbare inwoners die in onveiligheid verkeren, sneller te kunnen doen wat nodig is om hun kwetsbaarheid te verminderen en het vangnet goed te organiseren. Door het eenduidiger, eenvoudiger en efficiënter inregelen van de jeugdbeschermingsketen en de samenwerking van de GI’s met het CJG, wijkteam en veiligheidspartners op lokaal niveau te verbeteren waardoor gezinnen en huishoudens in Apeldoorn in onveiligheid beter beschermd zullen worden en meer tijdig passende hulp ontvangen. Dit dient te leiden tot een afname van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen (onder andere de Ondertoezichtstelling en Voogdij) in Apeldoorn. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 400k over te hevelen naar 2023. Bij het opstellen van de Q3 rapportage was er regionaal nog geen bestuurlijk besluit over het al dan niet uitbetalen van het surplus en als gevolg hiervan is de deze ROP niet bij de Q3 rapportage meegenomen.

Totaal programma 7

2.585.115

343.801

70.976

2.170.338

2.235.380

4.405.718

8

Kunst in de openbare ruimte / projecten op het gebied van beeldende kunst

110.000

55.000

55.000

De post is al twee keer overgeheveld. We zijn begonnen met de uitvoering van het project, de uitvoering loopt verder door in 2023 en die kosten kunnen gedekt worden uit het dan beschikbare budget.

8

Ontwikkelen kerkenvisie

75.000

25.000

50.000

De post is al twee keer overgeheveld. In 2022 zijn we gestart met het opstellen van de kerkenvisie. De kosten van de uitvoering in 2023 kunnen uit het budget 2023 gedekt worden.

8

Noodsteunregeling Cultuur & erfgoed

46.300

38.600

7.700

Middelen zijn in 2022 ingezet

8

Accommodatie ARV De Grift/BMX

50.000

50.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

8

Apeldoornsche Bosch

110.000

110.000

50.000

160.000

Voor het herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is een begroting en dekkingsplan gemaakt. De kosten zijn begroot op ca. 750 K. Dekking in deze fase is afkomstig van o.a. Vfonds, Mondriaanfonds, provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. De toegezegde gemeentelijke bijdrage in de oprichtingsfase is € 160.000. De uitvoering is vertraagd. In de MPB 2022-2025 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de structurele bijdrage van € 50.000, de eenmalige bijdrage van € 160.000 kan niet binnen de beschikbare budgetten in 2023 gedekt worden.

8

Onderzoek Sportvastgoed op orde

50.000

50.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

8

Urban 055

23.500

23.500

Middelen zijn in 2022 ingezet

8

Topevenementen

100.000

100.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

8

Urban Sports (budget Motie Samen Leven, Organiseren Ontmoeten)

50.000

50.000

De gemeenteraad heeft op grond van de motie 'Samen Leven' eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor het organiseren van ontmoeten, specifiek in het kader van urban sports. Door personele problemen bij het adviesbureau is de CityScan Urban later opgeleverd en het netwerk vanuit de urban scene pas later tot stand gekomen dan gepland. Het in 2022 geplande activatieprogramma (waaronder een event) is in overleg met de scene verplaatst naar het voorjaar van 2023. Wij stellen voor om dit budget van € 50.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.

8

Dakrenovatie zwembad De Sprenkelaar

135.000

135.000

De voor 2022 geplande renovatie van het dak, die nodig is om De Sprenkelaar in ieder geval nog vier jaar open te kunnen houden tot oplevering van het Zwembad Noord, is nog niet uitgevoerd. Voorbereiding en aanbesteding door de Sprenkelaar heet meer tijd in beslag genomen, de opdracht is nu gegund en zal in 2023 uitgevoerd worden; de bijdrage zal rond start bouw worden verstrekt.

Totaal programma 8

564.800

342.100

112.700

110.000

235.000

345.000

9

Verkenning hofruimten Binnenstad (eenmalig studiebudget)

65.646

62.502

3.144

De middellen ad € 50.000 voor de hofruimten zijn ingezet voor de voorbereidingskosten ontwikkeling Stadspark Apeldoorn. De hofruimten vallen binnen dit project.
Van het deel Quick wins aanloopstraten is € 12.502 ingezet van het bedrag ad € 15.646. Het restant ad € 3.144 kan vrijvallen in de jaarrekening 2022.

9

Implementatie Omgevingswet

302.700

202.447

100.253

170.000

270.253

Het programma implementatie Omgevingswet betreft een meerjarig programma. Het restant budget 2022 bedraagt € 270.253. Door het opnieuw uitstellen van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog) naar 1 juli 2023 hebben wij er rekening mee gehouden dat voor een deel van het budget 2022 herfasering nodig is naar 2023 vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma. Het budget dat in 2022 niet besteed is, zal daarom worden overgeboekt naar 2023.

9

Kapstok buitenleven en samenleven.

34.160

34.160

Uitvoering is gereed

9

Apeldoorn Oranjestad / wij zijn veluwe

461.180

404.855

56.325

Is al 2 keer overgeheveld. De nog te maken kosten 2023 worden gedekt uit een provinciale subsidie.

9

Weekmarkten

50.877

50.877

Vervalt - gereed

9

DSO-koppelingen

89.460

50.460

39.000

220.000

259.000

De implementatie van de softeware tbv de DSO is vertraagt. Dit wordt met name veroorzaakt door problemen met de nieuwe software. Daardoor is ook de implementatie van de koppelingen met andere systemen vertraagt. Het hiertoe bestemde projectbudget dient dus in 2023 beschikbaar te zijn.

9

DSO opwerken kernregistraties

209.215

209.215

50.000

50.000

De invoering van de omgevingswet is vertraagd. Aangezien hier sprake is van incidentele budgetten die gedurende meerdere jaren wordt besteed is overhevelen van het restantbudget naar 2023 noodzakelijk.

9

Cleantech

150.000

150.000

150.000

In het kader van werken aan een aantrekkelijk en duurzaam werkklimaat voor iedereen in elke levensfase was er voor 2021 € 150.000 gereserveerd voor ondersteuning bij de realisatie van een “Open Innovatie Lab voor DC Lab” (€ 50.000 als cofinanciering Regiodeal Cleantech Regio) en de investering in een locatie voor een “Cleantech Hotspot voor Start ups“ (€ 100.000).

Hybride leeromgevingen waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan grote opgaves omtrent de energietransitie. Ruimte voor start-ups die passen bij het profiel van de Cleantech Hotspot. Nieuwe werkmilieus waar we ruimte bieden voor innovatie, het experiment en samenwerking tussen de 3 O’s Dit past binnen onze ambities in de Ondernemende Stad: kiemkracht verzilveren op het thema energietransitie & circulariteit en Talent aantrekken, binden & boeien. Waarin we veelal samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs.

Voor de realisatie zijn we afhnakelijk van andere partijen, helaas is het in 2022 niet gelukt om tot uitvoering over te gaan. We stellen voor het budget in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor Kiemkracht Verzilveren.

9

Niet nagekomen verplichtingen SROI

120.000

120.000

Middelen zijn in 2022 ingezet

Totaal programma 9

1.483.238

1.134.516

59.469

289.253

440.000

729.253

Totaal

11.526.614

5.888.902

1.760.240

3.877.472

5.848.135

9.725.607

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21