Programmaverantwoording

Bestuur, inwoners en geld

Programma 1

Bestuur, inwoners en geld

Taakvelden:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 47.367
Gerealiseerd € 74.496
Afwijking € -27.129
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21