Paragrafen

Grondbeleid

2.5.1 Algemeen

De paragraaf grondbeleid is een verplicht onderdeel van de jaarrekening en de meerjarenprogrammabegroting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
In de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken uit 2019 van de Commissie BBV is in het derde hoofdstuk aangegeven dat er zeven verplichte paragrafen zijn, waaronder de paragraaf grondbeleid.  

De paragraaf Grondbeleid heeft in de begroting een kaderstellend karakter en in de jaarstukken bevat deze paragraaf een verantwoording van hetgeen in de in de begroting is opgenomen.

Wanneer een gemeente een aparte Nota grondbeleid heeft vastgesteld, mag de paragraaf grondbeleid een samenvattend karakter hebben waarbij het van belang is dat deze zelfstandig leesbaar blijft. Uw raad heeft in september 2021 de Nota grond- en vastgoedbeleid vastgesteld.

Voor u ligt de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2022. Een terugblik op het afgelopen jaar waarbij deze paragraaf u informatie geeft over:

  1. De uitvoering van het grondbeleid en het grondbedrijf als instrument om het grondbeleid uit te voeren inclusief actuele ontwikkelingen binnen grondbeleid.
  2. De vermogenspositie van het grondbedrijf met hierin de volgende onderdelen:
  • de resultaten die we met de lopende grondexploitaties hebben gerealiseerd;
  • een onderbouwing van de gerealiseerde winstneming;
  • het verloop van de verliesvoorzieningen en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).
  1. De productie van het grondbedrijf in 2022.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21