Bijlagen

Overzichten lasten en baten per taakveld

Overzichten lasten en baten per taakveld

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Begroting 2022

Rekening 2022

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

-31.537

-31.537

-31.537

-31.537

Programma 6 Apeldoorn activeert

20.607

-20.607

19.943

-19.943

-664

664

Sub-totaal

20.607

-20.607

19.943

-31.537

-51.480

-664

-31.537

-30.873

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

10.934

147

-10.787

10.643

699

-9.944

-291

552

843

Sub-totaal

10.934

147

-10.787

10.643

699

-9.944

-291

552

843

0.10 Mutaties reserves

Paragraaf Bedrijfsvoering

1.270

2.465

1.195

2.437

4.523

2.086

1.167

2.058

891

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

19.779

12.987

-6.792

32.016

19.699

-12.317

12.237

6.712

-5.525

Programma 2 Veiligheid

1.593

1.593

409

1.638

1.230

409

45

-363

Programma 3 Openbare ruimte

60

1.894

1.834

1.017

2.549

1.533

957

655

-301

Programma 4 Milieu

2.460

3.318

858

874

967

94

-1.586

-2.351

-764

Programma 5 Jeugd en onderwijs

889

1.067

178

1.745

1.000

-745

856

-67

-923

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.402

1.402

805

1.402

597

805

-805

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

4.037

4.037

12.947

4.274

-8.672

12.947

237

-12.709

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

17

1.763

1.746

362

1.769

1.407

345

6

-339

Programma 9 Door! met de buitenstad

13.955

20.068

6.113

16.210

19.511

3.301

2.255

-557

-2.812

Sub-totaal

38.430

50.594

12.164

68.822

57.332

-11.486

30.392

6.738

-23.650

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

4.437

2.123

-2.314

4.052

2.176

-1.876

-385

53

438

Sub-totaal

4.437

2.123

-2.314

4.052

2.176

-1.876

-385

53

438

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

3.376

248

-3.129

8.614

8.513

-100

5.238

8.265

3.029

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

3.376

248

-3.129

8.614

8.513

-100

5.238

8.265

3.029

0.4 Overhead

Paragraaf Bedrijfsvoering

69.842

3.977

-65.866

69.853

4.361

-65.492

11

384

374

Sub-totaal

69.842

3.977

-65.866

69.853

4.361

-65.492

11

384

374

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

8.360

10.318

1.958

7.896

9.482

1.586

-464

-836

-372

Sub-totaal

8.360

10.318

1.958

7.896

9.482

1.586

-464

-836

-372

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.950

26.536

24.585

1.927

26.958

25.031

-23

422

446

Sub-totaal

1.950

26.536

24.585

1.927

26.958

25.031

-23

422

446

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

309

28.941

28.632

309

28.748

28.439

-193

-193

Sub-totaal

309

28.941

28.632

309

28.748

28.439

-193

-193

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

4.333

4.333

5

3.857

3.852

5

-476

-481

Sub-totaal

4.333

4.333

5

3.857

3.852

5

-476

-481

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

74

2.047

1.973

74

1.820

1.747

-227

-226

Sub-totaal

74

2.047

1.973

74

1.820

1.747

-227

-226

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

390.122

390.122

419.169

419.169

29.047

29.047

Sub-totaal

390.122

390.122

419.169

419.169

29.047

29.047

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

-2.047

385

2.432

8.690

5.402

-3.288

10.737

5.017

-5.720

Sub-totaal

-2.047

385

2.432

8.690

5.402

-3.288

10.737

5.017

-5.720

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

142

-142

142

-142

Sub-totaal

142

-142

142

-142

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

12.460

356

-12.104

12.459

356

-12.103

-1

1

Sub-totaal

12.460

356

-12.104

12.459

356

-12.103

-1

1

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

10.580

928

-9.651

11.861

2.986

-8.875

1.281

2.058

776

Programma 3 Openbare ruimte

208

-208

212

-212

4

-4

Sub-totaal

10.788

928

-9.859

12.073

2.986

-9.087

1.285

2.058

772

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

18.638

2.523

-16.116

17.589

2.382

-15.207

-1.049

-141

909

Sub-totaal

18.638

2.523

-16.116

17.589

2.382

-15.207

-1.049

-141

909

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

4.035

3

-4.032

5.231

465

-4.767

1.196

462

-735

Sub-totaal

4.035

3

-4.032

5.231

465

-4.767

1.196

462

-735

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

85

-85

68

-68

-17

17

Sub-totaal

85

-85

68

-68

-17

17

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.331

-5.331

3.554

155

-3.399

-1.777

155

1.932

Sub-totaal

5.331

-5.331

3.554

155

-3.399

-1.777

155

1.932

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.645

6.200

555

1.155

572

-582

-4.490

-5.628

-1.137

Sub-totaal

5.645

6.200

555

1.155

572

-582

-4.490

-5.628

-1.137

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

478

68

-410

534

162

-372

56

94

38

Programma 9 Door! met de buitenstad

201

416

216

280

312

31

79

-104

-185

Sub-totaal

679

484

-194

814

474

-341

135

-10

-147

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

138

2.206

2.068

107

2.504

2.397

-31

298

329

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.196

-1.196

1.339

43

-1.297

143

43

-101

Sub-totaal

1.334

2.206

872

1.446

2.547

1.100

112

341

228

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

18.789

3.347

-15.442

19.331

5.019

-14.312

542

1.672

1.130

Sub-totaal

18.789

3.347

-15.442

19.331

5.019

-14.312

542

1.672

1.130

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

11.928

5.816

-6.112

11.008

5.306

-5.702

-920

-510

410

Programma 6 Apeldoorn activeert

2.029

1.855

-174

2.087

1.927

-161

58

72

13

Sub-totaal

13.957

7.671

-6.286

13.095

7.233

-5.863

-862

-438

423

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.586

214

-2.371

2.448

222

-2.227

-138

8

144

Sub-totaal

2.586

214

-2.371

2.448

222

-2.227

-138

8

144

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

12.900

4.658

-8.241

12.289

4.924

-7.366

-611

266

875

Sub-totaal

12.900

4.658

-8.241

12.289

4.924

-7.366

-611

266

875

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

56

-56

27

-27

-29

29

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

12.978

3.043

-9.935

12.071

3.145

-8.926

-907

102

1.009

Sub-totaal

13.034

3.043

-9.991

12.098

3.145

-8.953

-936

102

1.038

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.405

1.192

-1.213

2.256

1.208

-1.048

-149

16

165

Sub-totaal

2.405

1.192

-1.213

2.256

1.208

-1.048

-149

16

165

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.047

125

-922

487

75

-412

-560

-50

510

Sub-totaal

1.047

125

-922

487

75

-412

-560

-50

510

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.884

-5.884

5.884

-5.884

Sub-totaal

5.884

-5.884

5.884

-5.884

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

16.010

1.548

-14.462

15.771

1.471

-14.300

-239

-77

162

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.270

-1.270

1.738

603

-1.136

468

603

134

Sub-totaal

17.280

1.548

-15.732

17.509

2.074

-15.436

229

526

296

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

8.358

1.737

-6.621

9.117

2.871

-6.246

759

1.134

375

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.818

2.859

-959

12.122

17.629

5.508

8.304

14.770

6.467

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

11.385

1.690

-9.695

10.644

2.273

-8.371

-741

583

1.324

Sub-totaal

23.561

6.286

-17.275

31.883

22.773

-9.109

8.322

16.487

8.166

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Programma 5 Jeugd en onderwijs

9.133

199

-8.934

8.872

267

-8.604

-261

68

330

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

14.570

206

-14.364

12.035

254

-11.780

-2.535

48

2.584

Sub-totaal

23.703

405

-23.298

20.907

521

-20.384

-2.796

116

2.914

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

88.589

56.645

-31.944

84.926

53.120

-31.806

-3.663

-3.525

138

Sub-totaal

88.589

56.645

-31.944

84.926

53.120

-31.806

-3.663

-3.525

138

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

10.058

188

-9.869

10.813

921

-9.892

755

733

-23

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

206

-206

212

-212

6

-6

Sub-totaal

10.264

188

-10.075

11.025

921

-10.104

761

733

-29

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.764

303

-6.461

4.852

216

-4.636

-1.912

-87

1.825

Sub-totaal

6.764

303

-6.461

4.852

216

-4.636

-1.912

-87

1.825

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

4.129

287

-3.842

4.099

209

-3.891

-30

-78

-49

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

41.882

1.064

-40.818

35.056

792

-34.263

-6.826

-272

6.555

Sub-totaal

46.011

1.351

-44.660

39.155

1.001

-38.154

-6.856

-350

6.506

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

51.932

-51.932

51.883

2

-51.881

-49

2

51

Sub-totaal

51.932

-51.932

51.883

2

-51.881

-49

2

51

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

47.223

2.630

-44.593

44.437

2.748

-41.690

-2.786

118

2.903

Sub-totaal

47.223

2.630

-44.593

44.437

2.748

-41.690

-2.786

118

2.903

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.300

-5.300

4.824

-4.824

-476

476

Sub-totaal

5.300

-5.300

4.824

-4.824

-476

476

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.549

-4.549

4.618

-4.618

69

-69

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

2.224

180

-2.044

1.854

163

-1.692

-370

-17

352

Sub-totaal

6.773

180

-6.593

6.472

163

-6.310

-301

-17

283

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

9.118

12.862

3.744

10.423

13.289

2.866

1.305

427

-878

Sub-totaal

9.118

12.862

3.744

10.423

13.289

2.866

1.305

427

-878

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

18.955

23.530

4.575

18.985

23.055

4.071

30

-475

-504

Sub-totaal

18.955

23.530

4.575

18.985

23.055

4.071

30

-475

-504

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

358

-358

250

-250

-108

108

Programma 4 Milieu

11.500

3.826

-7.674

7.522

639

-6.883

-3.978

-3.187

791

Sub-totaal

11.858

3.826

-8.032

7.772

639

-7.133

-4.086

-3.187

899

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

3.200

3.713

513

3.135

3.533

398

-65

-180

-115

Sub-totaal

3.200

3.713

513

3.135

3.533

398

-65

-180

-115

8.1 Ruimte en Leefomgeving

Programma 9 Door! met de buitenstad

8.503

509

-7.994

9.200

2.185

-7.015

697

1.676

979

Sub-totaal

8.503

509

-7.994

9.200

2.185

-7.015

697

1.676

979

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

Programma 9 Door! met de buitenstad

17.018

16.505

-513

12.569

9.524

-3.045

-4.449

-6.981

-2.532

Sub-totaal

17.018

16.505

-513

12.569

9.524

-3.045

-4.449

-6.981

-2.532

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

6.737

5.457

-1.279

6.294

4.988

-1.305

-443

-469

-26

Sub-totaal

6.737

5.457

-1.279

6.294

4.988

-1.305

-443

-469

-26

Totaal

688.658

688.659

3

709.498

709.495

20.840

20.836

-3

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21