Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

2.2.1 Inleiding

De gemeente Apeldoorn heeft veel geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. In deze paragraaf treft u een overzicht van onze kernvoorraad aan. Het onderhoud van de kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. We verbeteren de traditionele infrastructuur ook door middel van informatietechnologie, waarmee we invulling geven aan de doelstelling van Smart City. Hieronder lichten wij toe hoe wij grip houden op de kapitaalgoederen.

Onderstaande onderhoudsbudget van de gemeentelijke kapitaalgoederen is in euro's en is exclusief interne uren (overhead).
Voor het onderhoud Vastgoedbedrijf verwijzen wij u ook naar de paragraaf Vastgoed. In die paragraaf zijn zowel de ontwikkelingen, het beleid als ook het onderhoud samengebracht.

Omschrijving

Beleidsnota

Vaststelling jaar

Budget

Realisatie

Integrale openbare ruimte

Groen: Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009) en Groenplan (2018).  Wegen: Beheerprogramma (2020)

2018

1.a. Groen

Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009) en Groenplan (2018)

3.968.000

3.616.071

1.b. Wegen

Beheerprogramma

2020

2.413.000

2.453.964

2. Openbare verlichting

Handboek openbare verlichting

511.000

411.218

3. Bruggen

Beheerprogramma (2020)/nota Bruggen

2010

103.000

58.906

4. Begraafplaatsen

Beleidsactualisatie Parken van herinnering

2022

195.000

176.242

5. Water & riolering

Gemeentelijk rioleringsplan

2016

1.805.000

1.603.000

6. Verkeersapparatuur

Verkeersvisie

2016

396.000

325.024

7. Parkeren

Actualisatie parkeernota (2004), parkeervisie (2019)

2019

778.000

1.031.000

8. Gemeentelijk vastgoed (gebouwen en sportvelden)

Vastgoednota Apeldoorn (2010) en Uitvoeringskader Meerjaren Perspectief Vastgoed (2013 & 2017)

2017

4.469.000

4.549.000

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21