Bijlagen

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

4.9 Incidentele lasten en baten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het structurele jaarrekeningresultaat. Conform financiële verordening zijn alle posten  < - € 200.000, respectievelijk > € 200.000 in bovenstaand overzicht meegenomen.

x € 1.000,-

Begroting 2022

Realisatie 2022

Programma

Taakveld

titel voor in de JR

Toelichting

Baten

Lasten

Baten2

Lasten2

1

0.3

Afwaardering vastgoed

Afwaardering van verkocht vastgoed

0

192

1

0.3

Verkoop vastgoed

Verkoop eigendommen vastgoed

142

2.900

1

0.3 B

Afkoop erfpacht

Afkoop erfpacht Ecofactorij

4.179

4.179

1

0.3

Huurkorting corona

Huurkorting voor gemeentelijke huurders nav coronacrisis

-1.000

-40

1

0.3

Achterstallig onderhoud

Storting in voorziening tbv Wenumse Watermolen

750

1

0.3

Bodemsanering

Storting in voorziening tbv Holthuis

125

1

0.10

Coronareserve

Huurkorting voor gemeentelijke huurders nav coronacrisis

1.000

40

1

0.3

Zwitsal - vastgoedexploitatie

Hogere bezettingsgraad, meer inkomsten. Minder noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

660

824

862

660

1

0.10

Zwitsal - vastgoedexploitatie

Niet onttrokken uit de reserve, maar gestort in de reserve. (sluit niet 100% op elkaar aan ivm een 'kleinere' verrekening met de reserve corona)

164

0

0

240

1

0.8

Incidentele baten en lasten

voorziening lening

3.098

3

2.2

Afkoop parkeerplaatsen

Er is eenmalig bij een project waar huizen worden gebouwd voor bewoners de parkeerplaatsen afgekocht

288

3

2.2

Huur parkeerterrein

Huur parkeerterrein ivm verplaatsing markt marktplein

75

3

2.2

Overloopparkeren

Tijdelijke oplossing overloopparkeren Apeldoorn West

23

577

3

2.2

Herstellen velden overloopparkeren

De velden van AGOVV worden hersteld van overloopparkeren naar de oude staat voordat het overloopparkeren was

93

3

2.1

verwijderen en verplaatsen bushaltes

Voor het grootste deel van de kosten is een provinciale subsidie ontvangen

214

235

3

2.1

Bijdrage expl. DEAC

Bijdrage expl. DEAC

40

40

3

2.1

Herstelwerkzaamheden na aanleg saneringsprojecten (Gas, water en glasvezel)

Na aanleg cq vervanging dient de openbare ruimte weer op orde te worden gebracht. Hiervoor ontvangen wij een bijdrage en maken wij kosten.

1.055

1.055

1.055

1.055

3

0.10

mutatie reserves

ROP

-957

3

5.7

Uitvoeringsplan groen

Hoewel budgetten incidenteel beschikbaar zijn gesteld, is dit voor een langere periode dan 3 jaar het geval (4 jaar). Hierdoor als structureel te beschouwen. De onderbesteding is over 2022 €

0

711

0

392

3

0.10

ROP Uitvoeringsplan groen

ROP voor taakveld 5.7 uitvoeringsplan groen

0

0

0

319

6

6.1

Opvang Oekraïne

Hogere rijksvergoeding dan lasten, surplus wordt via bestemmingsvoorstel gevraagd mee te nemen naar 2023

1.837

1.837

17.081

11.582

6

6.1

Wet Inburgering

Via ROP is incidenteel budget voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering en verhoogde instroom meegenomen van 2021 naar 2022. Dit is nog niet geheel besteed en wordt via ROP meegenomen naar 2023.

833

164

6

6.5

FactorWerk

Voor de regionale arbeidsmarkt (FactorWerk) heeft de gemeente Apeldoorn een centrumfunctie. De regionale arbeidsmarkt wordt vanuit verschillende bronnen gefinancierd. De middelen die bestemd zijn voor de regionale arbeidsmarkt worden apart gezet in administratie van de gemeente Apeldoorn (overlopende posten).

0

0

848

848

7

6.2

Versterking dienstverlening aan kwetsbaren (POK middelen)

Het Rijk heeft middelen vrijgemaakt om de gemeentelijke dienstverlening te versterken. Dit naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Het doel van de middelen is extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terechtkomen. Ín 2021 ontwikkelden we een koers en stelden deze vast om voor de inwoner te komen tot één toegang tot het sociaal domein. Per 1 oktober zijn we gestart met een eerste breed wijkteam dat als kopgroep de brede toegang gaat vormgeven. We hebben gekozen voor een groeimodel, waarbij we klein beginnen. Zo kunnen we ervaring op doen en onze keuzes voor de verdere invulling van de aanpak baseren op wat werkt in de praktijk. De eerste extra middelen zijn dan ook per 1 oktober ingezet. Vanwege het gekozen groeimodel verwachten we dat dit het komende jaar fors toeneemt en stellen daarom voor het restantbudget via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2023.

1.320

0

7

6.2

Innovatie sociaal domein

Eind 2021 stelde de raad de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling “Een veerkrachtig Apeldoorn vast”. De visie zoals verwoord in de Kadernota vergt ook een nieuwe manier van werken. Hier is sprake van een transformatie die we stapsgewijs en planmatig gaan invoeren. In 2022 heeft de raad hiervoor een eenmalig budget toegekend. Activiteiten die vanuit dit budget verder verkend / opgezet worden zijn o.a. het vormgeven van gebieds- en actiegericht werken en een volgende stap maken met informatiegestuurd werken. Het nieuwe coalitieakkoord heeft daaraan ook elementen toegevoegd. In 2022 is vooral gewerkt aan de voorbereiding, uitvoering nemen we in 2023 ter hand. Dit betekent dat er in 2022 nog weinig kosten zijn gemaakt en het budget in 2023 ingezet gaat worden. We stellen voor het restantbudget van via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2023

415

102

7

6.81

Beschermd Wonen

Betreft afwikkeling van casus uit voorgaande jaren

0

7

6.81

Aanpak dak- en thuislozen

In het plan van aanpak dak- en thuisloosheid zijn middelen aangevraagd bij het Rijk om dak- en thuisloosheid te verminderen of snellere doorstroming te bevorderen. Het plan bevat een 9-tal projecten. Een aantal van deze projecten zijn inmiddels afgerond, zoals het opzetten van Logeervoorziening EVEN en het voortzetten van ambulante begeleiding door organisaties die dak- en thuislozen begeleiden. De meeste projecten bevinden zich in de uitvoerende fase, zoals de realisatie van de Short Stay Facility, Skaeve Huse (onlangs is hiervoor de vergunning weer ingetrokken), het sluiten van een convenant met particuliere verhuurders en de verbouwing van Omnizorg (wordt op dit moment voorbereid). Dit betekent dat er op verschillende projecten nog geen uitgaven zijn gerealiseerd in 2022, maar wel verplichting tegenover staan. We stellen daarom voor het restantbudget via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2023.

2.499

277

8

5.2

Compensatie corona exploitatie zwembaden

Van het rijk ontvingen wij een vergoeding ter compensatie van de nadelen in de exploitatie van de zwembaden door de tijdelijke sluiting in verband met de coronamaatregelen, in de periode november / december 2021 en januari 2022. Wij hebben de vergoeding van € 276.489 doorbetaald aan Accres (zwembad Malkander) en de stichting Sprenkelaar.

276

276

9

8.1

Implementatie Omgevingswet

Het programma implementatie Omgevingswet betreft een meerjarig programma. Door het opnieuw uitstellen van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog) naar 1 juli 2023 hebben wij er rekening mee gehouden dat voor een deel van het budget 2022 herfasering nodig is naar 2023 vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma. Het budget dat in 2022 niet besteed is, zal daarom worden overgeboekt naar 2023.

473

202

9

3.2

Grondbedrijf

Kasstroomverschillen in grondexploitaties

6.200

5.645

744

1.155

9

8.2.

Grondbedrijf

Kasstroomverschillen in grondexploitaties

16.505

17.018

10.465

8.942

9

0.10

Alg Reserve Grondbedrijf

10.870

3.255

12.702

5.092

9

8.3

Hoogspanning De Maten

Budgetbesteding van project meer gefaseerd over de jaren t/m 2024. Onderbesteding in 2022.

0

320

0

12

9

0.10

Hoogspanning De Maten

Vanwege onderbesteding minder onttrokken uit reserve

320

0

12

0

9

3.1

Hoger Onderwijs

De raad heeft eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). De lasten worden gedekt uit een onttrekking aan de reserve.

1.195

554

9

0.10

Hoger Onderwijs

Zie hiervoor

1.195

554

38.948

37.463

52.180

40.279

Onder incidentele baten en lasten verstaan wij:

  • Projecten
  • Subsidies voor een bepaalde tijd
  • (De realisatie van) budgetten die tijdelijk zijn toegekend
  • (De realisatie van) budgetten die structureel zijn geweest, maar eindigen

Toelichting
Programma 1:
Dit betreffen de incidentele baten en lasten met betrekking tot afkoop erfpacht en verkoop van vastgoed.

Programma 3:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 4:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 5:
Bij dit programma bestaan de incidentele baten en lasten uit projecten, subsidies/bijdragen en vrijvallende balansposten.

Programma 7:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten.

Programma 8:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 9:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21