Jaarrekening

WNT

3.5 WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) heeft als  belangrijkste uitgangspunt dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, openbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. De wet schrijft voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Bij het opstellen van deze paragraaf hebben wij de Beleidsregels toepassing WNT van 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Gegevens 2022

bedragen x € 1

A. Oudbier

T.J.H.M. Berben

S.M. Stam

Functiegegevens

Griffier

Gemeentececretaris

Griffier (waarnemend)

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 t/m 31/12

01/01 t/m 31/12

01/04 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

126.612

155.876

88.994

Beloningen betaalbaar op termijn

22.402

23.070

14.802

Subtotaal

149.014

178.946

103.796

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

162.740

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

149.014

178.946

103.796

Het bedrag van de overschrijding, en

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

Gegevens 2021

bedragen x € 1

A. Oudbier

T.J.H.M. Berben

Functiegegevens

Griffier

Gemeentececretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 t/m 31/12

01/01 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

123.055

148.323

Beloningen betaalbaar op termijn

21.822

22.733

Subtotaal

144.877

171.057

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

Bezoldiging

144.877

171.057

Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor gemeenten is € 216.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter is dan 1,0 fte. In 2022 zijn de heer Oudbier en de heer Berben het gehele jaar in dienst geweest. Per 1 april is mevrouw Stam gestart als waarnemend griffier en daarmee als topfunctionaris.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Wij herkennen ons in de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT leggen wij geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21