Bijlagen

Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Begroting 2022 primair

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Reserve per 1-1

8.907

1.613

1.613

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

7.833

7.833

Totaal per 1-1

8.907

9.446

9.446

Bijdrage vanuit algemene reserve

10.000

10.000

10.000

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

18.907

19.446

19.446

Programma 1: Groene Mal

0

0

-5

Programma 2: Ambities Apeldoorn 2040

-2.500

-2.015

-1.509

Programma 8: Kanaalzone

-750

-429

-63

Programma 9: Complete wijken

-235

-235

-36

Programma 14: Verkeer

-150

-200

-181

Programma 15: Milieu

-1.683

-178

186

Totaal netto onttrekkingen

-5.318

-3.057

-1.608

Reserve per 31-12

10.113

Vooruitontv. bedragen per 31-12

7.725

Totaal per 31-12

17.846

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

22.496

25.835

17.838

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

MPB

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

progr./

2022

na wijz.

2022

taakveld

Programma 1: Groene Mal

3.18

Weteringse broek nazorg

progr.3/

-5

5

5.7

3.19

Natuurinclusieve landbouw

prog. 3/

-23

0

-55

55

- bijdragen derden

5.7

23

0

55

-55

Totaal projecten programma 1

0

0

-5

5

Programma 2: Ambities 2040

2.1

Ambities Apeldoorn 2040/gebalanceerde

prog. 9/

groei en niet te verhalen kosten (IPOR)

8.1

2.2

Programmabureau Stadmaken op de Veluwe

-2.015

-2.015

-1.509

-506

2.3

IPOR

-485

0

0

0

Totaal projecten programma 2

-2.500

-2.015

-1.509

-506

Programma 8: Kanaalzone

14.1

Kanaalzone

prog. 9/

- Aanleg kade Pilot Zuid/tekorten GB

3.2

-379

-379

-33

-346

- Programma-management (AD)

prog. 9/

-50

-50

-30

-20

3.2

Totaal projecten programma 8

-429

-429

-63

-366

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/

-235

-235

-36

-199

('t Podium/openbare ruimte)

8.1

Totaal projecten programma 9

-235

-235

-36

-199

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

prog. 3/

-150

-200

-181

-19

2.1

Totaal projecten programma 14

-150

-200

-181

-19

Programma 15: Milieu

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

Prog. 4/

- geraamde uitgaven

7.4

-9

- te ontvangen Europese subsidie

116

56

46

10

27.3

Cityloops

Progr 4/

-245

-100

-16

-84

- bijdrage derden

7.4

150

27.4

Sha repair

Progr 4/

-46

-46

-38

-8

- bijdragen derden

7.4

46

40

44

-4

27.5

Smartwaste

Progr 4/

-30

-22

-22

0

- bijdragen derden

7.4

30

30

28

2

27.6

CCC hub

Progr 4/

-4

-4

0

- bijdragen derden

7.4

5

18

38

-20

27.8

Warmtenet Kerschoten

Progr 4/

- geraamde uitgaven

7.4

-1.700

-300

-142

-158

- bijdragen derden

27.9

Intensivering toezicht energiemaatregelen

Progr 4/

- geraamde uitgaven

7.4

-113

-48

-65

- bijdrage vanuit exploitatiebudget

48

38

10

- bijdrage Provincie Gelderland

215

215

0

27.10

Bioloc

- uitgaven

-2

2

- bijdrage derden

48

-48

Totaal projecten programma 15

-1.683

-178

186

-364

TOTAAL

-4.997

-3.057

-1.608

-1.449

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2022) daadwerkelijk zijn uitgegeven. Ten opzichte van de raming 2022 is er ca. € 1,6 miljoen minder uitgegeven.
In de toelichting beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven/inkomsten.

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Programma 2: Ambities Apeldoorn 2040, voordeel  € 0,5 miljoen

  • 2.2 Programmabureau Stadmaken op de Veluwe (verschil € 0,5 miljoen voordeel)

In 2022 is het programmabureau Stadmaken op de Veluwe ingericht en op volledige bezetting gekomen. Bij de begroting hadden we erop gerekend dat we gelijk begin 2022 volledig van start konden gaan. In de praktijk bleek dat we een aanloop periode nodig hadden om op volledige bezetting te komen. Daarom hebben wij niet alle beschikbare middelen besteed.

Programma 8: Kanaalzone, voordeel € 0,3 miljoen

  • 14.1 Kanaalzone (€ 0,3 miljoen voordeel)  

In 2022 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Dorpendeel. Er wordt toegewerkt naar de verkoop van de resterende 17 kavels door de woningcorporaties. Ook zijn er verschillende verkennende gesprekken gevoerd om te kijken of het mogelijk is om onafhankelijk van de ontwikkelingen in Kayersmolen-Noord de Koldewijnlocatie te kunnen ontwikkelen, dat bleek tot op heden niet mogelijk.

Programma 9: Complete wijken, voordeel € 0,2 miljoen

  • 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen ('t Podium/openbare ruimte,€ 0,2 miljoen voordeel)

De bouw van de circa 40 sociale huurwoningen van Ons Huis (fase 4) is ver gevorderd. Het woonrijp maken van dit gebiedje zit in de afrondende fase. Eindgesprek tussen gemeente en Ons Huis vindt op korte termijn plaats. In 2023 wordt dit project afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21