Bijlagen

SISA-bijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 6-3-2023

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

JenV

A10

Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Besteding aan beleidsdoelstelling (jaar T)?

Cumulatieve besteding aan beleidsdoelstelling (t/m jaar T)

Huisvesting gerealiseerd in (jaar T)? (Ja/Nee)

Toelichting als bij één van de vorige indicatoren “nee” is ingevuld

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A10/01

Indicator: A10/02

Indicator: A10/03

Indicator: A10/04

Indicator: A10/05

€ 0

€ 0

Nee

Ja

JenV

A13

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: A13/01

Indicator: A13/02

Indicator: A13/03

Indicator: A13/04

Indicator: A13/05

€ 113.163

Ja

€ 0

€ 113.163

Ja

JenV

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)

Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten

Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: A16/01

Indicator: A16/02

Indicator: A16/03

Indicator: A16/04

Indicator: A16/05

Indicator: A16/06

€ 8.980.300

€ 5.375.246

€ 0

€ 2.131.486

€ 42.880

€ 692.569

Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO

Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)

Berekening totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Som indicatoren 01 t/m 08

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A16/07

Indicator: A16/08

Indicator: A16/09

Indicator: A16/10

Indicator: A16/11

€ 2.838

€ 269.640

€ 17.494.959

€ 17.494.959

Nee

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)

Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

Indicator: B2/06

17

268

21

24

Ja

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Indicator: B2/09

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/10

Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Indicator: B2/15

€ 52.904

€ 94.238

€ 0

€ 0

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/16

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

Indicator: B2/20

Indicator: B2/21

€ 6.460

€ 101.840

€ 72.828

€ 83.232

€ 0

€ 0

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Totaal

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/22

Indicator: B2/23

Indicator: B2/24

Indicator: B2/25

Indicator: B2/26

€ 0

€ 120.000

€ 0

€ 0

€ 132.192

BZK

C9

Specifieke uitkering woningbouwimpuls

Projectnaamnummer

Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht

Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht

Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Tranche 1 t/m 3

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Indicator: C9/01

Indicator: C9/02

Indicator: C9/03

Indicator: C9/04

Indicator: C9/05

Indicator: C9/06

1

WBI Veldhuis

Ja

0

Ja

€ 0

2

WBI Kayersmolen Noord

Ja

0

Ja

€ 0

20

Kopie projectnaam/ nummer

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)

Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/07

Indicator: C9/08

Indicator: C9/09

Indicator: C9/10

Indicator: C9/11

Indicator: C9/12

1

WBI Veldhuis

€ 0

Ja

0

Nee

2

WBI Kayersmolen Noord

€ 0

Ja

0

Nee

20

BZK

C30

Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld

Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/01

Indicator: C30/02

Indicator: C30/03

Indicator: C30/04

Indicator: C30/05

Indicator: C30/06

€ 141.722

€ 211.665

0

0

Nee

Eerste aansluiting staat gepland eind 2025/begin 2026

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/07

Nee

BZK

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controlen n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C31/01

Indicator: C31/02

Indicator: C31/03

Indicator: C31/04

Indicator: C31/05

€ 51.623

€ 51.623

€ 0

Nee

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/01

Indicator: C32/02

Indicator: C32/03

Indicator: C32/04

Indicator: C32/05

Indicator: C32/06

1

SUVIS21-2-03055354

€ 0

€ 0

Ja

Nee

2

SUVIS21-2-03060536

€ 0

€ 0

Ja

Nee

3

SUVIS21-2-02336822

€ 0

€ 0

Ja

Nee

4

SUVIS21-2-02368780

€ 0

€ 0

Ja

Nee

5

SUVIS21-2-02378926

€ 0

€ 0

Ja

Nee

6

SUVIS21-2-02381263

€ 0

€ 0

Ja

Nee

7

SUVIS21-2-02511332

€ 0

€ 0

Ja

Nee

8

SUVIS21-2-02511340

€ 0

€ 0

Ja

Nee

9

SUVIS21-2-02732732

€ 0

€ 0

Ja

Nee

10

SUVIS21-2-03060758

€ 0

€ 0

Ja

Nee

11

SUVIS21-2-03064320

€ 0

€ 0

Ja

Nee

12

SUVIS21-2-03066671

€ 0

€ 0

Ja

Nee

13

SUVIS21-00743425

€ 0

€ 0

Ja

Nee

14

SUVIS21-00744524

€ 0

€ 0

Ja

Nee

15

SUVIS21-00744555

€ 0

€ 0

Ja

Nee

16

SUVIS21-00794578

€ 0

€ 0

Ja

Nee

17

SUVIS21-00812143

€ 0

€ 0

Ja

Nee

18

SUVIS21-00812151

€ 0

€ 0

Ja

Nee

19

SUVIS21-00870423

€ 0

€ 0

Ja

Nee

20

SUVIS21-00870429

€ 0

€ 0

Ja

Nee

21

SUVIS21-00870435

€ 0

€ 0

Ja

Nee

22

SUVIS21-00870441

€ 0

€ 0

Ja

Nee

23

SUVIS21-00870447

€ 0

€ 0

Ja

Nee

24

SUVIS21-00870453

€ 0

€ 0

Ja

Nee

25

SUVIS21-00901260

€ 0

€ 0

Ja

Nee

26

SUVIS21-00910058

€ 0

€ 0

Ja

Nee

27

SUVIS21-00910064

€ 0

€ 0

Ja

Nee

28

SUVIS21-00910070

€ 0

€ 0

Ja

Nee

29

SUVIS21-00910080

€ 0

€ 0

Ja

Nee

30

SUVIS21-01037878

€ 0

€ 0

Ja

Nee

31

SUVIS21-01038124

€ 0

€ 0

Ja

Nee

32

SUVIS21-01183397

€ 0

€ 0

Ja

Nee

33

SUVIS21-00744432

€ 0

€ 0

Ja

Nee

Kopie Beschikkingsnummer/Naam

Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)

Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/07

Indicator: C32/08

Indicator: C32/09

1

SUVIS21-2-03055354

N.v.t.

2

SUVIS21-2-03060536

N.v.t.

3

SUVIS21-2-02336822

N.v.t.

4

SUVIS21-2-02368780

N.v.t.

5

SUVIS21-2-02378926

N.v.t.

6

SUVIS21-2-02381263

N.v.t.

7

SUVIS21-2-02511332

N.v.t.

8

SUVIS21-2-02511340

N.v.t.

9

SUVIS21-2-02732732

N.v.t.

10

SUVIS21-2-03060758

N.v.t.

11

SUVIS21-2-03064320

N.v.t.

12

SUVIS21-2-03066671

N.v.t.

13

SUVIS21-00743425

N.v.t.

14

SUVIS21-00744524

N.v.t.

15

SUVIS21-00744555

N.v.t.

16

SUVIS21-00794578

N.v.t.

17

SUVIS21-00812143

N.v.t.

18

SUVIS21-00812151

N.v.t.

19

SUVIS21-00870423

N.v.t.

20

SUVIS21-00870429

N.v.t.

21

SUVIS21-00870435

N.v.t.

22

SUVIS21-00870441

N.v.t.

23

SUVIS21-00870447

N.v.t.

24

SUVIS21-00870453

N.v.t.

25

SUVIS21-00901260

N.v.t.

26

SUVIS21-00910058

N.v.t.

27

SUVIS21-00910064

N.v.t.

28

SUVIS21-00910070

N.v.t.

29

SUVIS21-00910080

N.v.t.

30

SUVIS21-01037878

N.v.t.

31

SUVIS21-01038124

N.v.t.

32

SUVIS21-01183397

N.v.t.

33

SUVIS21-00744432

N.v.t.

BZK

C41B

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/01

Indicator: C41B/02

Indicator: C41B/03

Indicator: C41B/04

Indicator: C41B/05

Indicator: C41B/06

1

030005 Provincie Gelderland

€ 0

€ 0

€ 0

0

0

2

030005 Provincie Gelderland

€ 0

€ 0

€ 0

0

0

3

4

5

Kopie provinciecode

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/07

Indicator: C41B/08

Indicator: C41B/09

1

030005 Provincie Gelderland

0

Nee

2

030005 Provincie Gelderland

0

Nee

3

4

5

BZK

C43

Regeling reductie energiegebruik woningen

Beschikkingsnummer/naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aantal bereikte woningen

Toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C43/01

Indicator: C43/02

Indicator: C43/03

Indicator: C43/04

Indicator: C43/05

Indicator: C43/06

RREW 2020-00450276

€ 512.894

€ 1.518.593

15.548

Nvt

Nee

Totaal aantal bereikte huurwoningen

Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: C43/07

Indicator: C43/08

9.467

Ja

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/01

Indicator: C55/02

Indicator: C55/03

Indicator: C55/04

Indicator: C55/05

Indicator: C55/06

0

€ 26.750

€ 26.750

0

€ 0

€ 0

Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/07

Indicator: C55/08

Indicator: C55/09

164

€ 8.760

€ 8.760

Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)

Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)

Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)

Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)

Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.

Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/10

Indicator: C55/11

Indicator: C55/12

Indicator: C55/13

Indicator: C55/14

Indicator: C55/15

0

0

0

0

0

0

BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/03

Indicator: C62/04

€ 0

Ja

BZK

C75

Regiodeals 3e tranche

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Totale besteding per pijler (t/m jaar T)

Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Inclusief uitvoering door derden

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C75/01

Indicator: C75/02

Indicator: C75/03

Indicator: C75/04

Indicator: C75/05

Indicator: C75/06

1

Actielijn 1 Cleantech Werkt

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Besteding nog niet bekend. Verantwoording volgt eind looptijd.

2

Actielijn 2 Groege Groei

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Besteding nog niet bekend. Verantwoording volgt eind looptijd.

6

VAT kosten

€ 1.500

€ 0

€ 6.500

€ 0

Urenbesteding 2022: 20 uur á 70 euro per uur (incl Overhead en afgerond).

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T)

Totale compensabele BTW (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C75/07

Indicator: C75/08

Indicator: C75/09

Indicator: C75/10

Nee

€ 6.500

€ 0

Nee

OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D1/01

Indicator: D1/02

Indicator: D1/03

€ 0

€ 0

Ja

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

Indicator: D8/05

€ 0

€ 0

€ 2.963.948

€ 0

€ 2.168.950

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

Indicator: D8/09

Indicator: D8/10

1

060200 Gemeente Apeldoorn

€ 1.992.794

2

100

OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)

Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW]

Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten

Bij lagere besteding dan beschikbare middelen

Bij hogere besteding dan beschikbare middelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D10/01

Indicator: D10/02

Indicator: D10/03

Indicator: D10/04

Indicator: D10/05

Indicator: D10/06

€ 2.060.821

€ 586.605

€ 2.647.426

€ 1.850.341

€ 515.205

€ 0

OCW

D12

Regionale meld- en coördinatiefunctie

Besteding (jaar T) contactgemeente

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12/01

Indicator: D12/02

Indicator: D12/03

€ 1.048.623

€ 0

Nee

OCW

D12A

Regionaal programma voortijdig schoolverlaten

Besteding (jaar T) contactgemeente

Besteding aan contactschool (jaar T)

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12A/01

Indicator: D12A/02

Indicator: D12A/03

Indicator: D12A/04

Indicator: D12A/05

€ 395.202

€ 0

€ 395.202

€ 182.532

Nee

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

Indicator: D14/05

€ 559.749

€ 0

€ 50.395

€ 0

€ 647.814

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D14/06

Indicator: D14/07

Indicator: D14/08

Indicator: D14/09

1

2

10

OCW

D19

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D19/01

Indicator: D19/02

Indicator: D19/03

€ 0

€ 0

Nee

OCW

D21

Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur

Naam instelling of samenwerkingsverband

Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D21/01

Indicator: D21/02

Indicator: D21/03

Indicator: D21/04

Indicator: D21/05

1

Diverse instellingen

€ 0

€ 0

Nee

2

55

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

2019.023.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

2018.019.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

2019.025.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

2019.026.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

2019.023.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

2

2018.019.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

3

2019.025.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

2019.026.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E19

Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering (jaar T) ten laste van eigen middelen

Totale cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E19/01

Indicator: E19/02

Indicator: E19/03

Indicator: E19/04

Indicator: E19/05

€ 61.795

€ 237.187

€ 127.122

€ 587.996

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 115.035

€ 778.485

€ 389.242

Ja

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters

Ja

10.240

Hoeveelhied in meters. Kosten indicator E20/06: 16.373

2

105 Verbreden van fietspaden | aantal in meters

Ja

0

indicator: E20/06: 0

3

108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st

Ja

3

Hoeveelheid in stuks. Kosten indicator: E20/06: 91.393

4

109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st

Ja

12

Hoeveelheid in stuks. Kosten indicator: E20/06: 125.442, drempels

5

109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st

Ja

1

Hoeveelheid in stuks. Kosten indicator: E20/06: 6.446, wegversmalling

6

117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur | aantal in meters

Ja

1.320

Hoeveelheid in meters. Kosten indicator: E20/06: 538.831

IenW

E21

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cofinanciering (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Gemeenten en GR'en

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/01

Indicator: E21/02

Indicator: E21/03

Indicator: E21/04

Indicator: E21/05

Indicator: E21/06

1

31175908-5000005197

€ 50.000

€ 50.000

€ 0

€ 0

Ja

2

31185727-5000005872

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Kopie beschikkingsnummer

Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)

Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/07

Indicator: E21/08

Indicator: E21/09

1

31175908-5000005197

Ja

2

31185727-5000005872

Ja

IenW

E44

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering

Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/01

Indicator: E44/02

Indicator: E44/03

Indicator: E44/04

Indicator: E44/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer maatregel

Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/06

Indicator: E44/07

1

Bijlage 2 - Apd 1

Nee

2

Bijlage 2 - Apd 2

Nee

3

Bijlage 2 - Apd 3

Nee

4

Bijlage 2 - Apd 4

Nee

5

Bijlage 2 - Apd 5

Nee

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/08

Indicator: E44/09

Nee

€ 0

IenW

E55

Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028

Besteding (jaar T)  - totale project

Cumulatieve besteding (jaar T) - totale project

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar) - totale project

Correctie besteding (jaar T-1) - totale project

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E55/01

Indicator: E55/02

Indicator: E55/03

Indicator: E55/04

Indicator: E55/05

€ 11.790.371

€ 14.791.323

€ 4.848.770

€ 3.000.952

Nee

IenW

E58B

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58B/01

Indicator: E58B/02

Indicator: E58B/03

Indicator: E58B/04

Indicator: E58B/05

1

060200 Gemeente Apeldoorn

2022-006597

€ 18.400

€ 18.400

Nee

2

10

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58B/06

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

Indicator: E84/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

Indicator: E84/08

1

321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)|aantal in Meters

Nee

0

2

331 Drempel|aantal in Stuks

Nee

0

3

337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg|aantal in Meters

Nee

0

4

380 Het volwaardig afwaarderen van een 80 km/uur weg naar een 60 km/uur weg|aantal in Meters

Nee

0

IenW

E85

Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties

Aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties in (jaar T)

Cumulatief aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties (t/m jaar T)

Totale besteding aan het project (jaar T)

Cumulatieve besteding aan het project (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E85/01

Indicator: E85/02

Indicator: E85/03

Indicator: E85/04

Indicator: E85/05

0

0

€ 11.550

€ 11.550

Nee

EZK

F1

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Projectnaam/UWHS-nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)

Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: F1/01

Indicator: F1/02

Indicator: F1/03

Indicator: F1/04

Indicator: F1/05

1

UWHS170009

€ 23.629

Ja

Nee

€ 462.642

2

UWHS170134

€ 0

Nee

Nee

€ 418.348

3

UWHS170136

€ 14.064

Ja

Ja

€ 322.152

4

UWHS170157

€ 14.272

Ja

Nee

€ 259.805

5

UWHS170064

€ 0

Ja

Nee

€ 284.611

6

UWHS170021

€ 34.017

Ja

Ja

€ 438.570

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 46.527.867

€ 1.106.084

€ 2.048.048

€ 24.443

€ 146.959

-€ 4.424

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 822.240

€ 58.442

€ 0

€ 2.634.147

€ 47.471

€ 36.624

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13

Indicator: G2/14

€ 33.869

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 132.576

€ 84.092

€ 184.957

€ 0

€ 0

€ 0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

Indicator: G3/11

€ 0

€ 34.549

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

-€ 3.530

€ 0

€ 53.373

€ 59.928

€ 7.096

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

-€ 1.872

€ 0

€ 28.896

€ 89.313

€ 9.425

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

-€ 3.129

€ 0

€ 50.673

€ 43.586

€ 2.689

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

-€ 257

€ 0

€ 11.232

€ 3.891

€ 133

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 3.008

€ 0

€ 10.501

€ 4.292

€ 203

6

Totaal

-€ 5.780

€ 0

€ 154.675

€ 201.010

€ 19.546

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

0

0

Ja

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

0

0

Ja

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

0

0

Ja

6

Totaal

0

0

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/11

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

6

Totaal

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

Indicator: G4/19

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 3.372

€ 0

€ 0

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 4.159

€ 0

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 2.527

€ 0

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

10.058

0

0

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G10/01

Indicator: G10/02

Indicator: G10/03

€ 43.383

€ 0

Ja

SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01

Indicator: G12/02

Indicator: G12/04

€ 2.582

€ 0

Ja

SZW

G13

Onderwijsroute 2022_ deel gemeente

Bestedingen onderwijsroute (jaar T)

Baten onderwijsroute (jaar T)

Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)

Baten overige voorzieningen (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G13/01

Indicator: G13/02

Indicator: G13/03

Indicator: G13/04

Indicator: G13/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Afspraak

Realisatie

Gemeenten

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H1/01

Indicator: H1/02

Indicator: H1/03

21

11

€ 588.756

VWS

H7

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/01

Indicator: H7/02

Indicator: H7/03

Indicator: H7/04

Indicator: H7/05

1

330836 SPUK GHNT Versterken lokale teams en samenwerking Veilig Thuis

€ 133.274

€ 190.564

Ja

2

10

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/06

Indicator: H7/07

Ja

Ja

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beschikkingsnummer

Totaal bedrag volgens beschikking

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

Indicator: H8/06

1

1033207

€ 340.569

€ 0

€ 155.907

€ 0

€ 332.854

2

1042510

€ 150.866

€ 0

€ 37.880

€ 0

€ 37.880

3

4

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/07

Indicator: H8/08

1

1033207

Nee

2

1042510

Nee

3

4

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Besteding (jaar T)

Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01

Indicator: H12/02

Indicator: H12/03

€ 64.479

Ja

Nee

VWS

H14B

SPUK expertisecentra jeugdhulp

Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Optionele toelichting

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H14B/01

Indicator: H14B/02

Indicator: H14B/03

Indicator: H14B/04

Indicator: H14B/05

1

060268 Gemeente Nijmegen

€ 40.000

€ 40.000

Nee

2

15

VWS

H22

Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)

Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22/03 "Nee" is ingevuld)

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H22/01

Indicator: H22/02

Indicator: H22/03

Indicator: H22/04

Indicator: H22/05

Indicator: H22/06

€ 75.000

€ 75.000

Ja

Ja

Ja

VWS

H25

Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)

Beschikkingsnummer / kenmerk

Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)

Totale definitieve exploitatietekort

Totale cumulatieve besteding

Eindverantwoording

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H25/01

Indicator: H25/02

Indicator: H25/03

Indicator: H25/04

Indicator: H25/05

1

SPUKIJZ21-22146

-€ 276.489

€ 276.489

€ 276.489

Ja

Naam locatie

Betreft periode
Nov + dec 2021 of Jan 2022?

Totale toezegging per locatie

Hoogte definitief exploitatietekort per locatie

Besteding per locatie

Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H25/06

Indicator: H25/07

Indicator: H25/08

Indicator: H25/09

Indicator: H25/10

Indicator: H25/11

1

De Sprenkelaar

Nov + dec 2021

€ 31.056

€ 31.056

€ 31.056

€ 31.056

2

De Sprenkelaar

jan-22

€ 66.266

€ 66.266

€ 66.266

€ 66.266

3

Aquacentrum Malkander (zwembad Accres)

Nov + dec 2021

€ 120.877

€ 120.877

€ 120.877

€ 120.877

4

Aquacentrum Malkander (zwembad Accres)

jan-22

€ 58.290

€ 58.290

€ 58.290

€ 58.290

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21