Paragrafen

Vastgoed

2.10 Vastgoed

2.10.1 Algemeen
De gemeente Apeldoorn is eigenaar van veel kadastrale eigendommen. Binnen onze gemeente maken we onderscheid in de gebruiksportefeuille die hoofdzakelijk is ondergebracht bij het Vastgoedbedrijf (circa 130 objecten) en de ontwikkelportefeuille (circa 60 objecten) die valt onder het Grondbedrijf. Beide “bedrijven” vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Vastgoed en Grond. Daarnaast heeft onze gemeente een economisch claimrecht op circa 100 schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom voor het merendeel bij de schoolbesturen ligt, en heeft de afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling circa 35 gymlokalen in eigendom ten behoeve van Onderwijshuisvesting.

Sinds 2017 is de afdeling ook verantwoordelijk voor het beheer van de Zwitsal locatie als industrieel erfgoed. Binnen deze locatie worden (delen van) panden tijdelijk verhuurd en onderhouden. De opbrengsten en kosten die dat met zich meebrengt worden begroot en verantwoord binnen het project Zwitsal. Dit project kent tevens een reserve die gebruikt wordt om de baten en de lasten budgetneutraal te laten verlopen totdat het project verkocht wordt. In 2022 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met ontwikkelaar Schipper Bosch. In deze samenwerkingsovereenkomst nemen beide partijen (de gemeente Apeldoorn en Schipper Bosch) zich voor om samen te werken aan een nieuwe ontwikkelvisie voor het Zwitsal, waarbij er oog zal zijn voor de kracht van het gebied, waar industrieel erfgoed en nieuwbouw in evenwicht moeten zijn. In deze overeenkomst is het doel uitgesproken om gezamenlijk te kijken of een eventuele verkoop van het terrein aan Schipper Bosch op basis van de ontwikkelvisie en een overeengekomen prijs mogelijk is.

Accres B.V. beheert en exploiteert circa 35 gymlokalen en 20 maatschappelijke objecten van de kernportefeuille van het Vastgoedbedrijf.

2.10.2  Actuele ontwikkelingen

Impact corona op vastgoed
In 2022 waren de gevolgen van Covid nog merkbaar bij onze huurders. Er zijn daarom stappen ondernomen om onder beperkte voorwaarden een huurkorting aan onze huurders te verstrekken over de gehele crisisperiode. Van het daarvoor vrijgemaakte budget van € 1 miljoen is echter maar zeer beperkt gebruik van gemaakt.
Op advies van het RIVM heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden met oog op de verspreiding van het virus in onze gebouwen en de benodigde ventilatie. Er is geconstateerd dat de aanwezige ventilatiemogelijkheden aansluiten op de laatste Bouwbesluit-eisen.

Verkoop (maatschappelijk) vastgoed
De structurele taakstelling die het Vastgoedbedrijf sinds 2012 heeft gehad, is volledig gerealiseerd. Tot en met 2022 had het Vastgoedbedrijf te maken met een incidentele taakstelling. Deze taakstelling is gericht op de verkoop van vastgoed die buiten onze grondexploitaties en aangekochte strategische panden vallen. Ondanks dat de taakstelling is komen te vervallen, willen we vanaf de MPB 2024-2027 in de MPB een inschatting op gaan nemen van de te verwachten verkoopopbrengsten.

In onderstaand overzicht is het verkoopresultaat opgenomen van de afgelopen jaren tot medio 2022, zowel in financieel opzicht als qua aantal verkochte eigendommen van het Vastgoedbedrijf. In het jaar 2015 is het merendeel van het oneigenlijk woningbezit verkocht.
In 2022 is de locatie van het voormalige Sportfondsenbad uiteindelijk bij de notaris gepasseerd.

De voorraad per einde 2022 bedraagt nog circa 25 locaties, welke nog opgepakt dienen te worden in de komende MPB-periode. De kanttekening die we hierbij moeten is het feit dat het laaghangend fruit inmiddels is verkocht. Dit mandje omvat dan ook met name panden met verkoopbeperkingen (zoals lage huur), hoge boekwaarden (met mogelijk  een boekhoudkundig verkoopverlies) en lange verkooptrajecten (milieu-onderzoeken, type pand).
In de komende tijd zullen ook panden vanuit Onderwijshuisvesting via het Vastgoedbedrijf moeten worden verkocht.

2.10.3 Meerjarige projecten en investeringen

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Tot en met 2017 heeft besluitvorming en kredietverlening plaatsgevonden over het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Door de Raad is een krediet van totaal € 9,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd in het Meerjarenperspectief Vastgoedexploitaties.
In 2021 is de “Monitor verduurzaming gemeentelijk vastgoed” aan de Raad gezonden. Daarin is terug lezen wat deze opgave behelst, hoe we het hebben aangepakt, welke resultaten we hebben behaald en wat ons nog te doen staat. We hebben t/m 2021 een energiebesparing behaald van ruim 30 procent ten opzichte van 2015. De afgelopen jaren is in onze gemeentelijke gebouwen totaal 2.300.000 m3 aan gas en 8.300.000 kWh aan elektra bespaard. Dat staat gelijk aan 1.850 jaarlijkse gas-verbruiken respectievelijk 3.000 jaarlijkse elektra-verbruiken van een gemiddeld huishouden. Hiervoor zijn tal van maatregelen doorgevoerd in onze vastgoedportefeuille. Van isolerende maatregelen, led verlichting, warmtepompen, zonnepanelen - meer dan 5.000 op onze gemeentelijke daken en een zonnepark Ecofactorij - tot ook meer innovatieve maatregelen zoals een waterstof generator.

We zijn nog niet klaar. Om de doelstelling van 50 procent besparing te behalen, hebben we in 2022 nog diverse maatregelen uitgevoerd en opgestart. Ook in 2023 zullen we nog diverse maatregelen uitvoeren, met een afronding in 2024. Zeker met de huidige ontwikkeling van de energieprijzen zijn meer maatregelen te realiseren binnen het budgettaire kader van dit programma.
Het restant krediet geeft daar nog voldoende ruimte voor. In 2024 zullen wij een eindmonitor uitbrengen waarin het totaal aan uitgevoerde maatregelen en de daarbij behorende eindresultaten gepresenteerd zullen worden.

Toewerken naar Verduurzaming 2.0
In de loop der jaren verbreedde de scope van verduurzaming en zijn er – naast energiebesparing – meer thema’s gekoppeld aan het verduurzamen van vastgoed, zoals biodiversiteit, circulair en gezonde gebouwen (o.a. ventilatie). Al deze thema’s hebben hun eigen doelen, opgaven en kansen voor ons vastgoed. Deze geven ‘haakjes’ voor het herdefiniëren van onze duurzaamheidsopgave. Voor energie gaat het om de landelijke en gemeentelijke energiedoelen voor besparen, opwekken en aardgasvrij, zoals:

  • aardgasvrij in 2050,
  • 55% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990
  • 95% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 1990

De komende jaren willen wij de verduurzaming van de gebouwen in deze bredere zin vormgeven en daarbij het principe van de terugverdientijd binnen de financiële afschrijvingstermijn verlaten. Een duurzame investering is namelijk niet altijd terug te verdienen binnen de financiële afschrijvingstermijn en brengt ook andere (maatschappelijke) waarden met zich mee die zich minder makkelijk of indirect in geld laten uitdrukken Zoals bijvoorbeeld een grotere biodiversiteit, het voorkomen van (gezondheids- of materiele) schade en het goede voorbeeld geven. In gesprekken met inwoners en ondernemers worden wij hier ook op aangesproken. Voor wat betreft de budgettering komen we hier bij u op terug.

In de 2e helft van 2022 zijn we gestart met een de zogeheten verduurzamingsopgave 2.0 waarbij we met een visie komen op de verduurzaming op ons vastgoed. Daarin komen we tot uitgangspunten voor o.a.  energie, circulariteit, biodiversiteit (o.a. vergroening, gezondheid, etc. die we willen toepassen op onze bestaande portefeuille en op nieuw te bouwen panden.
Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van een routekaart waarin o.a. wordt uitgewerkt Hoe we per soort pand (bijv. kantoorgebouwen of brandweerposten) invulling geven aan de verduurzamingsopgave Daarin richten we ons dan primair op het onderdeel energie.

In 2022 is voor de 10 meest verbruikende panden ook gestart met het in kaart brengen van mogelijkheden om bij die panden verder te verduurzamen.

We werken er naar toe om de visie en de routekaart voor de zomer aan de raad ter besluitvorming aan te bieden. Hierin wordt ook een voorstel opgenomen voor benodigde kredieten. In de Voorjaarsnota 2023 zullen we daarop al op voorsorteren en bij de MPB 2024-2027 zullen dan de uitgewerkte bedragen een worden betrokken.

Brandweerposten (programma 2 Veiligheid taakveld 1.1 Brandweer)
Op dit moment worden 9 brandweerposten verhuurd aan de VNOG. Vier brandweerposten gelegen in de dorpen buiten Apeldoorn bereiken binnen vijf jaar het einde van hun technische levensduur. Voor deze locaties is eind 2020 een projectplan vastgesteld voor de sloop en nieuwbouw van deze 4 posten in 2024/ 2025. Dit met als doel om de haalbaarheid en de effecten voor de investeringskosten en beheer- en exploitatiekosten in kaart te brengen en de bestuurlijke besluitvorming in 2022 op te starten. Uit de eerste inventarisatie is gebleken dat de blauwdruk ontwikkeld door de VNOG, die voldoet aan de actuele wet-en regelgeving, op het merendeel van de locaties niet past. Een advies volgt in 2023.

Parkeergarage Haven Centrum (programma 3 Openbare Ruimte taakveld 2.2 Parkeergarages)
In relatie tot de ontwikkeling van het projectgebied Haven Centrum wordt naar verwachting, na gereedkomen van de nieuwbouw van appartementen, in 2024 de entree van parkeergarage Haven Centrum verplaatst. Momenteel wordt een plan voor vergroening van de gevel en verduurzaming uitgewerkt.

Landgoed Woudhuis (programma 3 openbare Ruimte taakveld 5.7 Openbaar groen)
De monumentale boerderij Woldhuis 13 op Landgoed Woudhuizen bleek in slechtere bouwkundige staat dan oorspronkelijk gedacht. Op 24 februari 2022 is de begrotingswijziging voor een extra investeringsbudget goedgekeurd. Het bestemmingsplan is eind 2022 ter visie gelegd. Vanwege vertraging in dat proces en de verstrekte flora en faunavergunning worden de werkzaamheden geknipt in 2 fasen. Na afronding van de werkvoorbereidingen in 2022, is de restauratie gestart op 9 januari 2023 en zal verdeeld worden in 2 fasen vanwege de te doorlopen bestemmingswijziging. De eerste fase bestaat voornamelijk uit het dak en de gevels. De tweede fase richt zich met name op de werkzaamheden ten behoeve van de invulling. De planning is op dit moment dat de boerderij gereed voor verhuur is met ingang van 2024. De boerderij zal in februari 2023 aangeboden worden en vanaf dan kunnen geïnteresseerden zich melden.
Tijdens de voorbereidingen van de restauratie is er voor gekozen om de boerderij gasloos op te leveren. Deze extra kosten worden zo veel mogelijk betrokken bij de vast te leggen huurprijs.

Werkschuur Berg & Bos (programma 3 openbare Ruimte taakveld 5.7 Openbaar groen
In 2022 zijn we gestart met het project Berg en Bos openbare toiletvoorziening speelweide en vervanging werkschuur Accres . Naar verwachting zal de uitvoering 2023/2024 plaatsvinden e.a. in afwachting van de moeilijkheden omtrent de vergunningsprocedure.

Omnizorg (programma 7 Maatschappelijke ondersteuning taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg)
Zoals aan u is meegedeeld in een raadsbrief van april 2022 heeft het college medio 2022 een besluit genomen dat voor Omnizorg de  verbouwvariant een aantal verbouwingsscenario’s verder uitgewerkt kan worden.  In de tweede helft van 2022 en de eerste maanden van 2023 is daar invulling aan gegeven door samen met Omnizorg voor de 3e en 4e verdieping een toekomstbestendige programmatische invulling uit te werken. Ook zijn de eerste stappen gezet om deze programmatische uitwerking financieel te vertalen naar een benodigde  benodigd kredietbedrag op basis van een voorlopig ontwerp van de verbouwing. Bij deze twee stappen is op verzoek van Omnizorg ook een extra scenario meegenomen. In april/mei 2023 verwachten we de programmatische uitwerking en eerste financiële vertaling op basis van een voorlopig ontwerp van de verschillende scenario’s af te ronden, inzicht te hebben in de effecten hiervan op de exploitatie van Omnizorg en de uitkomst beschikbaar te hebben van de eerste verkenning voor tijdelijke huisvesting. De regiogemeenten worden vervolgens geraadpleegd voor onderdelen die de begroting Algemene voorzieningen Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen raken. Daarna kan een definitieve keuze voor een scenario in het derde kwartaal 2023 aan uw raad worden voorgelegd. Vooruitlopend daarop zullen we in de VJN 2023 en de MPB 2024-2027 alvast een voorlopige reservering voorstellen. Na besluitvorming door uw raad in het derde kwartaal van 2023 zal het gekozen scenario verder worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. Vervolgens kan in het eerste kwartaal van 2024 een definitieve kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd. Daarna kan de uitvoering worden opgepakt.

Omnisport (programma 8 Sport en Cultuur taakveld 5.2 Sportaccommodaties)
De atletiekvloer krijgt bij Omnisport een nieuwe toplaag. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in 2023/2024 gebeuren. Op deze manier is er een nieuwe vloer waar de atleten bij EK atletiek in 2025 gebruik van kunnen maken.

CODA (programma 8 Sport en Cultuur taakveld 5.4 Musea)
Bij Coda speelt de huidige huurovereenkomst een rol. De gesprekken over een nieuw huurcontract en bijbehorende afspraken over de onderhoudsverantwoordelijkheid en onderhoudsvergoeding worden in 2023 in samenwerking met de beleidsafdeling opgepakt.

Sportvelden en kleedaccommodaties (programma 8 taakveld 5.2)
Er wordt onder leiding van de beleidsafdeling gewerkt aan een duidelijkere taak- en rolverdeling tussen verenigingen en gemeente. In 2023 zal afdeling Vastgoed aanhaken bij het traject om te komen tot een gelijk speelveld ten aanzien van de sportvelden en kleedaccomodaties.  

Eigen huisvesting (paragraaf overhead taakveld 0.4)
In 2023 wordt de huisvesting voor de politieke fracties onderzocht en in het verlengde daarvan het toekomstperspectief voor het Oude Raadhuis. De te verwachten mutaties in het Stadhuis en Werkgebouw Zuid worden bij dit advies betrokken.

Werkgebouw Zuid (paragraaf overhead taakveld 0.4)
Het is wenselijk om het gebruik van grondstoffen te verminderen. Om die reden wil de gemeente meer circulair inkopen en eigen materialen hergebruiken. Naast de locaties Kerkeveld en Laan van Zodiak is de wens om ook het gemeentelijke werfterrein bij Werkgebouw Zuid om te vormen tot een circulair terrein. De omvorming van het terrein is van invloed op de routing naar de entree van het gebouw; deze zal aangepast moeten worden om aan te sluiten op het terrein. Naar verwachting wordt hiervoor in 2023 een integraal voorstel met een kredietaanvraag uitgewerkt.

2.10.4 Vastgoedontwikkelingen die in de MPB-programma's zijn benoemd

Centrale Brandweerpost (programma 2 Veiligheid taakveld 1.1 Brandweer)
De VNOG heeft de wens om drie brandweerkazernes binnen de grenzen van Apeldoorn samen te voegen tot één centrale post. Dit vanuit de gedachte dat zowel bedrijfsmatig als op brandveiligheid (aanrijtijden) winst behaald kan worden. Vanwege het vertrek van de VNOG eind 2023 uit haar huidige kantoor aan de Europaweg (onderhuur bij de Politie die die ruimte zelf nodig heeft) ziet de VNOG het als een optie om ook haar administratieve en bestuurlijke taken op deze nieuwe locatie te concentreren.

In oktober 2021 heeft de raad ingestemd met een voorbereidingskrediet om de initiatieffase tot en met het definitief ontwerp te doorlopen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van één centrale brandweerpost in Apeldoorn op de locatie Matenpoort (voormalige Ter Hoeven locatie), in een verbouw variant en een nieuwbouw variant. Op 27 januari 2022 heeft uw raad ingestemd met de strategische aankoop van deze locatie. En in oktober 2022 is uw raad geconsulteerd over de principe besluiten van het college over de selectie (programma van eisen) van het model “centrale brandweerpost” en het voorstel om de voorkeursvariant nieuwbouw verder uit te werken. De eerste helft van 2023 staat in het teken van de Europese aanbesteding van het ontwerpteam (architect en adviseurs), daarna worden achtereenvolgens het structuurontwerp, het voorontwerp en het definitief ontwerp uitgewerkt. In 2024 zal het definitief ontwerp van de centrale brandweerpost, de uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek (ontsluiting en brug) te samen met de kostenraming en dekkingsvoorstel aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Sporthal Zuiderpark (programma 8 Cultuur en Sport taakveld 5.2 Sportaccommodaties)
Vanaf 2017 is gewerkt aan een scenariostudie voor de toekomst van sporthal Zuiderpark. In 2017 is uw raad hierover geconsulteerd en deze heeft aangegeven nieuwbouw een interessante optie te vinden. Op 29 maart 2021 is uw raad middels een raadsbrief geïnformeerd over nieuwbouw, met als voorkeurslocatie het terrein van voetbalvereniging Columbia. Om de wensen en behoeften nog beter in beeld te krijgen, is aan de toekomstige gebruikers gevraagd hun wensen aan te geven. Mede vanuit deze wensen stellen we een Programma van Eisen (PvE) op. Aan de hand hiervan wordt een planning gemaakt voor het vervolg. In dit PvE wordt ook de combinatie met een nieuwe turnhal meegenomen, het effect daarvan op de voorkeurslocatie en een eerste kostenraming. Omdat Columbia grondeigenaar is, worden er tegelijkertijd met Columbia gesprekken gevoerd over de voorwaarden waaronder de gemeente de grond voor de sporthal koopt.

Er wordt op dit moment onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de huidige sporthal nog 5 jaar in de lucht te houden. Een datum van oplevering van de nieuwe sporthal is op dit moment nog niet af te geven. De verwachting is dat in 2023 het PvE wordt afgerond.

Zwembad Noord (programma 8 Cultuur en Sport taakveld 5.2 Sportaccommodaties)
Op 20 februari 2020 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de haalbaarheids- en locatieonderzoeken voor het nieuwe zwembad. In april 2021 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over het type zwembad. De voorkeur voor het bouwen van een nieuw overdekt zwembad is hierbij uitgesproken. Het nieuwe zwembad kan naar verwachting in 2027 in exploitatie worden genomen. In 2021 is besluitvorming voorbereid voor de locatiekeuze. Op dit moment wordt gekeken of het gekozen type zwembad nog past bij de ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 jaar wat betreft behoefte aan zwembad water. De ingeschatte veranderende behoefte kan leiden tot een aangepaste configuratie in afstemming met het college en de gemeenteraad.

2.10.5 Onderhoud en vervangingsinvesteringen

Zoals gemeld in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen betrekken we het onderhoud van de panden van het Vastgoedbedrijf in deze paragraaf.

Wat hebben we bereikt?
De uitvoering van het onderhoud in 2022 is in de basis uitgevoerd vanuit de opgestelde Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s), conform de NEN 2767. Voor de panden die recent zijn/worden verbouwd en/of nieuw aangekocht zijn/worden zal conform het Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf een actualisatie van het huidig MJOP resp. het opstellen van en nieuw MJOP plaatsvinden. Dit heeft in 2022 niet plaatsgevonden.

In 2022 is voor het onderhoud aan de aan Accres verhuurde panden gewerkt met de Dienstverleningsovereenkomst 2021-2024 tussen de gemeente Apeldoorn en Accres.
In 2023 wordt de splitsing tussen eigenarenonderhoud en huurdersonderhoud in praktijk uitgewerkt. Beide elementen zijn en worden bekostigd vanuit de gemeente.
Het onderhoudsbudget 2022 bedraagt € 4,1 miljoen. Dit is exclusief interne uren en inclusief de stortingen in de voorziening onderhoud Vastgoed. De realisatie bedraagt € 4,25 miljoen, daarmee een overschrijding van € 0,15 miljoen. Geconstateerd is dat het onderhoudsbudget voor Huis van de Stad niet aansluit op de lopende onderhoudscontracten. Dit nadeel van € 0,2 miljoen structureel wordt betrokken als onontkoombare ontwikkeling bij de MPB 2024-2027.

Voor de Wenumse Watermolen is een wettelijk verplichte voorziening achterstallig onderhoud ingericht waarin in 2022 € 0,75 miljoen is gestort. Dit complex bevindt zich al enige tijd in het verkooppproces, waarbij het onderhoud in de afgelopen jaren is beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Dit om de potentiele koper ruimte te geven aan de gewenste ontwikkelmogelijkheden. Geconstateerd is dat de watermolen zelf dringend herstel behoeft in 2023. Vanwege de monumentale status wordt deze als cultereel erfgoed beschouwd en is er door de potentiele koper geen rendement op te behalen. Daarnaast is er sprake van onderspoeling vanuit de naastgelegen waterplas, welke ook in 2023 wordt aangepakt.

In kader van vervangingsinvesteringen is begin 2023 met de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie van de boerderij Woldhuis 13 gestart. De vervanging van de werkschuur in Berg & Bos heeft vertraging opgelopen in verband met de ligging in een natuurgebied.
Gelet op het is in deze Jaarrekening binnen de paragraaf Weerstandsvermogen een nieuwe risicokaart opgenomen met oog op mogelijk extra onderhoudskosten bij uitgestelde vervangingen die in projecten zijn ondergebracht (sporthal Zuid, werkschuur Berg en Bos).
Ten behoeve van de Voorjaarsnota 2023 wordt onderzocht welk investeringsbudget voor vervanging/renovatie kan worden aangevraagd voor de komende jaren. Dekking hiervoor is binnen Vastgoedbedrijf aanwezig binnen de daarvoor beschikbare stelpost kapitaallasten.

In de onderhoudsvoorziening wordt jaarlijks geld gestort en onttrokken voor met name planmatig groot onderhoud. Dit om te voorkomen dat de exploitatiebegroting voor onderhoud teveel fluctueert per jaar. Maar ook om te waarborgen dat we kunnen voldoen aan de onderhoudsverplichting voor aan derden verhuurde panden.

Aan de onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf is in 2022 € 1,3 miljoen toegevoegd en € 0,6 miljoen onttrokken voor groot onderhoud. Daarmee is de stand 31 december 2022 € 4,0 miljoen. Deze voorziening dient voor de komende 20 jaar voldoende dekkend te zijn. Op basis van de in het najaar 2022 opgestelde onderhoudsplanning 2023-2042 is dat ook aan de orde. Voor het jaar 2040 moet een andere fasering van werkzaamheden worden bepaald om niet onder de nullijn te komen.

2.10.6 Risico’s
Voor het vastgoedbedrijf onderkennen we een aantal risico’s die ook zijn betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen. Deze vloeien voort uit de reguliere taken van het Vastgoedbedrijf. Het betreft op dit moment nog niet toprisico’s op financiën en doelstellingen/imago. De risico’s omvatten onderhoud, leegstand, vervangingsinvesteringen,   afwaardering, uitgesteld onderhoud vanwege toekomstige vervangingsprojecten en het project Woldhuis 13. Na onderzoek is geconstateerd dat er geen aanpassingen aan ons vastgoed benodigd zijn vanuit het oogpunt van ventilatie naar aanleiding van de coronapandemie.

2.10.7 Financiële context

Jaarrekening 2022 Vastgoedbedrijf
Financieel gezien loopt het Vastgoedbedrijf door bijna alle beleidsprogramma’s en vele taakvelden heen. Het betreft hier de baten en lasten die betrekking hebben op het vastgoed exclusief de bijbehorende bedrijfsvoeringslasten van de afdeling Vastgoed & Grond.

Binnen de programma’s zelf vindt u het totaalbeeld voor de specifieke taakvelden. Voor het vastgoedbedrijf gerelateerde deel zijn bovenstaande lasten en baten daarin opgenomen.

Wanneer we inzoomen op de jaarrekening 2022, is het resultaat van het Vastgoedbedrijf als volgt:

Voor het totale vastgoedbedrijf is een begrotingsvoordeel te constateren van circa 3 miljoen. Dit is hoofdzakelijk te verklaren is door

  • een positief verkoopresultaat van verkochte locaties (€ 2,6 miljoen voordeel)
  • niet voorziene verplichte stortingen in de ingestelde voorzieningen bodemsanering en achterstallig onderhoud (€ 1,2 miljoen nadeel)
  • nagenoeg geen aanspraak van derden op het budget huurkorting vanwege de coronaperiode (1,0 miljoen voordeel)
  • diverse overige mutaties in lasten en baten (€ 0,6 miljoen voordeel)

Ontwikkeling geïnvesteerd vermogen van het vastgoed
De exploitatie is er op gericht dat we ons vastgoed goed beheren, exploiteren en onderhouden. Dat is belangrijk in het kader van veiligheid en ook gezien de totale marktwaarde die in ons vastgoed is geïnvesteerd. Daarbij is van belang inzicht te hebben in het geïnvesteerd vermogen (boekwaarde) van het Vastgoedbedrijf.
Deze boekwaarde bedraagt eind 2022 circa € 175 miljoen. In 2022 is de boekwaarde met € 7,6 miljoen gedaald vanwege reguliere afschrijving en met € 4,4 miljoen vanwege afschrijving vanwege verkopen.  Daarnaast was er een toename met € 1,2 miljoen toegenomen van lopende investeringen. Dat laatste betreft projecten als verduurzaming vastgoed en brandveiligheidsaanpassing Huis voor Schoone Kunsten.

In onderstaande grafiek geven we u een beeld van de ontwikkeling van de totale boekwaarde van het vastgoed Vastgoedbedrijf in de afgelopen jaren, zoals die ook in onze jaarrekeningen op de balans verantwoord wordt. In 2019 omvatte de investeringen onder andere de aankoop van de parkeergarage Anklaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21