Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten (programmarekening)

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Primaire begroting 2022

Begroting 2022

Rekening 2022

Afwijkingen 2022

Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2021

Paragraaf Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

68.687

4.362

-64.325

69.842

3.977

-65.865

69.853

4.361

-65.492

11

384

374

-58.990

0.10 Mutaties reserves

418

288

-130

1.270

2.465

1.195

2.437

4.523

2.086

1.167

2.058

891

51

Sub-totaal programma

69.105

4.650

-64.455

71.112

6.442

-64.670

72.290

8.884

-63.406

1.178

2.442

1.265

-58.939

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

0.1 Bestuur

10.633

147

-10.486

10.934

147

-10.787

10.643

699

-9.944

-291

552

843

-9.101

0.2 Burgerzaken

4.062

2.123

-1.939

4.437

2.123

-2.314

4.052

2.176

-1.876

-385

53

438

-1.796

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.276

1.248

-2.028

3.376

248

-3.128

8.614

8.513

-101

5.238

8.265

3.029

-698

0.5 Treasury

8.360

10.286

1.926

8.360

10.318

1.958

7.896

9.482

1.586

-464

-836

-372

1.998

0.61 OZB Woningen

1.950

26.536

24.586

1.950

26.536

24.586

1.927

26.958

25.031

-23

422

446

23.876

0.62 OZB Niet-woningen

309

28.941

28.632

309

28.941

28.632

309

28.748

28.439

-193

-193

27.578

0.64 Belastingen overig

74

2.047

1.973

74

2.047

1.973

74

1.820

1.746

-227

-226

9.936

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

361.189

361.189

390.122

390.122

419.169

419.169

29.047

29.047

371.597

0.8 Overige baten en lasten

-1.953

385

2.338

-2.047

385

2.432

8.690

5.402

-3.288

10.737

5.017

-5.720

148

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

142

-142

142

-142

-145

3.4 Economische promotie

138

2.206

2.068

138

2.206

2.068

107

2.504

2.397

-31

298

329

2.205

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

56

-56

56

-56

27

-27

-29

29

-22

0.10 Mutaties reserves

17.427

11.534

-5.893

19.779

12.987

-6.792

32.016

19.699

-12.317

12.237

6.712

-5.525

-6.296

Sub-totaal programma

44.332

446.642

402.310

47.366

476.060

428.694

74.497

525.170

450.673

27.131

49.110

21.983

419.280

Programma 2 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

12.460

356

-12.104

12.460

356

-12.104

12.459

356

-12.103

-1

1

-12.142

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.270

882

-3.388

10.580

928

-9.652

11.861

2.986

-8.875

1.281

2.058

776

-6.577

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-48

0.10 Mutaties reserves

338

338

1.593

1.593

409

1.638

1.229

409

45

-363

140

Sub-totaal programma

16.730

1.576

-15.154

23.040

2.877

-20.163

24.729

4.980

-19.749

1.689

2.103

414

-18.627

Programma 3 Openbare ruimte

0.63 Parkeerbelasting

4.333

4.333

4.333

4.333

5

3.857

3.852

5

-476

-481

2.140

1.2 Openbare orde en veiligheid

208

-208

208

-208

212

-212

4

-4

-199

2.1 Verkeer en vervoer

16.527

1.547

-14.980

18.638

2.523

-16.115

17.589

2.382

-15.207

-1.049

-141

909

-13.885

2.2 Parkeren

3.963

3

-3.960

4.035

3

-4.032

5.231

465

-4.766

1.196

462

-735

-4.612

2.5 Openbaar vervoer

85

-85

85

-85

68

-68

-17

17

-47

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.622

1.571

-14.051

16.010

1.548

-14.462

15.771

1.471

-14.300

-239

-77

162

-13.969

7.2 Riolering

9.086

12.862

3.776

9.118

12.862

3.744

10.423

13.289

2.866

1.305

427

-878

3.301

7.4 Milieubeheer

358

-358

358

-358

250

-250

-108

108

-458

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.138

3.713

575

3.200

3.713

513

3.135

3.533

398

-65

-180

-115

419

0.10 Mutaties reserves

37

283

246

60

1.894

1.834

1.017

2.549

1.532

957

655

-301

-310

Sub-totaal programma

49.024

24.312

-24.712

51.712

26.876

-24.836

53.701

27.546

-26.155

1.989

670

-1.318

-27.620

Programma 4 Milieu

7.3 Afval

18.977

23.676

4.699

18.955

23.530

4.575

18.985

23.055

4.070

30

-475

-504

4.352

7.4 Milieubeheer

8.703

741

-7.962

11.500

3.826

-7.674

7.522

639

-6.883

-3.978

-3.187

791

-5.140

0.10 Mutaties reserves

552

2.197

1.645

2.460

3.318

858

874

967

93

-1.586

-2.351

-764

-1.446

Sub-totaal programma

28.232

26.614

-1.618

32.915

30.674

-2.241

27.381

24.661

-2.720

-5.534

-6.013

-477

-2.234

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

16.489

812

-15.677

18.789

3.347

-15.442

19.331

5.019

-14.312

542

1.672

1.130

-13.123

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

10.666

5.246

-5.420

11.928

5.816

-6.112

11.008

5.306

-5.702

-920

-510

410

-5.735

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.899

1.685

-6.214

8.358

1.737

-6.621

9.117

2.871

-6.246

759

1.134

375

-5.215

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

9.151

138

-9.013

9.133

199

-8.934

8.872

267

-8.605

-261

68

330

-6.070

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

51.811

-51.811

51.932

-51.932

51.883

2

-51.881

-49

2

51

-43.700

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

5.300

-5.300

5.300

-5.300

4.824

-4.824

-476

476

-4.445

7.1 Volksgezondheid

4.526

-4.526

4.549

-4.549

4.618

-4.618

69

-69

-4.410

0.10 Mutaties reserves

654

-654

889

1.067

178

1.745

1.000

-745

856

-67

-923

-4.323

Sub-totaal programma

106.496

7.881

-98.615

110.878

12.166

-98.712

111.398

14.465

-96.933

520

2.299

1.780

-87.021

Programma 6 Apeldoorn activeert

6.4 WSW en beschut werk

19.723

-19.723

20.607

-20.607

19.943

-19.943

-664

664

-19.159

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

478

68

-410

478

68

-410

534

162

-372

56

94

38

-340

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.029

1.855

-174

2.029

1.855

-174

2.087

1.927

-160

58

72

13

-211

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

131

5

-126

3.818

2.859

-959

12.122

17.629

5.507

8.304

14.770

6.467

-266

6.3 Inkomensregelingen

73.315

56.645

-16.670

88.589

56.645

-31.944

84.926

53.120

-31.806

-3.663

-3.525

138

-14.242

6.5 Arbeidsparticipatie

8.145

188

-7.957

10.058

188

-9.870

10.813

921

-9.892

755

733

-23

-12.475

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.079

287

-3.792

4.129

287

-3.842

4.099

209

-3.890

-30

-78

-49

-3.336

0.10 Mutaties reserves

1.402

1.402

805

1.402

597

805

-805

2.487

Sub-totaal programma

107.900

59.048

-48.852

129.708

63.304

-66.404

135.329

75.370

-59.959

5.621

12.066

6.443

-47.542

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.937

1.668

-9.269

11.385

1.690

-9.695

10.644

2.273

-8.371

-741

583

1.324

-10.549

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

13.222

206

-13.016

14.570

206

-14.364

12.035

254

-11.781

-2.535

48

2.584

-10.772

6.5 Arbeidsparticipatie

206

-206

206

-206

212

-212

6

-6

-242

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.764

303

-6.461

6.764

303

-6.461

4.852

216

-4.636

-1.912

-87

1.825

-4.610

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

41.413

1.064

-40.349

41.882

1.064

-40.818

35.056

792

-34.264

-6.826

-272

6.555

-31.781

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

42.541

2.376

-40.165

47.223

2.630

-44.593

44.437

2.748

-41.689

-2.786

118

2.903

-40.679

7.1 Volksgezondheid

1.916

-1.916

2.224

180

-2.044

1.854

163

-1.691

-370

-17

352

-1.612

0.10 Mutaties reserves

4.037

4.037

12.947

4.274

-8.673

12.947

237

-12.709

-1.636

Sub-totaal programma

116.999

5.617

-111.382

124.254

10.110

-114.144

122.037

10.720

-111.317

-2.217

610

2.828

-101.881

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

3.4 Economische promotie

871

-871

1.196

-1.196

1.339

43

-1.296

143

43

-101

5.1 Sportbeleid en activering

1.841

-1.841

2.586

214

-2.372

2.448

222

-2.226

-138

8

144

-1.478

5.2 Sportaccommodaties

12.900

4.658

-8.242

12.900

4.658

-8.242

12.289

4.924

-7.365

-611

266

875

-6.653

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

12.305

3.043

-9.262

12.978

3.043

-9.935

12.071

3.145

-8.926

-907

102

1.009

-8.770

5.4 Musea

2.280

1.192

-1.088

2.405

1.192

-1.213

2.256

1.208

-1.048

-149

16

165

-1.281

5.5 Cultureel erfgoed

937

125

-812

1.047

125

-922

487

75

-412

-560

-50

510

-903

5.6 Media

5.884

-5.884

5.884

-5.884

5.884

-5.884

-5.813

0.10 Mutaties reserves

17

-17

17

1.763

1.746

362

1.769

1.407

345

6

-339

361

Sub-totaal programma

37.035

9.018

-28.017

39.013

10.995

-28.018

37.136

11.386

-25.750

-1.877

391

2.263

-24.537

Programma 9 Door! met de buitenstad

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.1 Economische ontwikkeling

3.834

-3.834

5.331

-5.331

3.554

155

-3.399

-1.777

155

1.932

-2.576

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.042

5.042

5.645

6.200

555

1.155

572

-583

-4.490

-5.628

-1.137

1.930

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

150

416

266

201

416

215

280

312

32

79

-104

-185

-377

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.270

-1.270

1.270

-1.270

1.738

603

-1.135

468

603

134

-1.174

8.1 Ruimte en Leefomgeving

8.578

775

-7.803

8.503

509

-7.994

9.200

2.185

-7.015

697

1.676

979

-5.434

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

12.279

11.614

-665

17.018

16.505

-513

12.569

9.524

-3.045

-4.449

-6.981

-2.532

471

8.3 Wonen en bouwen

6.327

5.457

-870

6.737

5.457

-1.280

6.294

4.988

-1.306

-443

-469

-26

-807

0.10 Mutaties reserves

4.670

4.670

13.955

20.068

6.113

16.210

19.511

3.301

2.255

-557

-2.812

-3.814

Sub-totaal programma

37.480

27.974

-9.506

58.660

49.155

-9.505

51.000

37.850

-13.150

-7.660

-11.305

-3.647

-11.781

Resultaat Resultaat

99 Resultaat

-31.537

-31.537

-31.537

-31.537

-39.099

Sub-totaal programma

-31.537

-31.537

-31.537

-31.537

-39.099

Saldo van lasten en baten programma's

613.333

613.332

-1

688.658

688.659

1

709.498

709.495

-3

20.840

20.836

-3

-1

Resultaat

613.333

613.332

5

688.658

688.659

1

709.498

741.032

31.534

20.840

52.373

31.534

39.098

Overgeboekt resultaat naar balans

-31.537

-31.537

-31.537

-31.537

-39.099

Resultaat na overboeking saldo naar balans

-1

688.661

688.659

-2

709.498

709.495

-3

20.837

20.836

-3

-1

De primaire begroting is inclusief de eerste begrotingswijziging.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21