Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.1 Immateriële vaste activa

Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan uit bijdragen aan activa in eigendom van derden en (dis) agio.

Bedragen x € 1.000

00 Immateriële vaste activa

Boekwaarde
01-01-2022

Herrubricering

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief

Afwaardering wegens duurzame waardevermindering

Boekwaarde
31-12-2022

Rente

Kapitaallasten

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

-443

81

-362

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.413

-1.009

-100

-28

1.276

13

41

Totaal

1.970

-1.009

0

-100

54

0

0

914

13

41

Kosten geldleningen en saldo agio
Het negatieve saldo bestaat uit de vooruit ontvangen rente voor de gehele looptijd van twee afgesloten leningen. De rente moet worden toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft, daarom dat dit bedrag is opgenomen op de balans.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden
In  2022 hebben wij geen nieuwe bijdragen aan activa in eigendom van derden gedaan. De mutatie bestaat uit verminderingen door afschrijving en desinvestering op het bestaande bestand van bijdrage aan activa in eigendom van derden. Daarnaast is er naar aanleiding van een interne controle op de activaregistratie een herrubricering naar de materiële vaste activa doorgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21