Jaarrekening

Balans

3.2.2 Balans per 31 december

bedragen x € 1.000,-

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Mutatie

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

-

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

-362

-443

81

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.276

2.413

-1.137

01

Materiële vaste activa

-

Investeringen met een economisch nut

471.851

476.582

-4.731

-

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

46.886

47.911

-1.025

-

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

80.924

64.130

16.794

02

Financiële vaste activa

-

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.694

1.664

30

-

Leningen aan woningbouwcorporaties

7.900

7.900

-

-

Overige langlopende leningen

29.690

28.693

997

Totaal

Vaste activa

639.859

628.850

11.009

Vlottende activa

03

Voorraden

-

Overige grond- en hulpstoffen

35

-15

50

-

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

4.876

6.098

-1.222

-

Vooruitbetalingen

-

-

Voorraad Gereed product en Handelsgoederen

258

258

-

04

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

-

Vorderingen op openbare lichamen

30.842

29.884

958

-

Overige vorderingen

11.755

18.979

-7.224

-

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

36.147

14.211

21.936

05

Liquide middelen

-

Liquide middelen

7.614

7.155

459

06

Overlopende activa

-

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

212

212

-

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

428

680

-252

-

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

20.971

8.645

12.326

-

Overige overlopende activa

27.600

20.725

6.875

Totaal

Vlottende activa

140.738

106.620

34.118

Totaal

Activa

780.597

735.470

45.127

bedragen x € 1.000,-

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Mutatie

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

-

Algemene reserve

144.895

104.365

40.530

-

Bestemmingsreserves

74.475

64.380

10.095

-

Gerealiseerd resultaat boekjaar

39.099

-39.099

-

Rekeningresultaat

31.537

31.537

08

Voorzieningen

-

Voorzieningen

40.488

17.826

22.662

09

Schulden met een rente vast periode >1 jaar

-

Obligatieleningen

155.000

165.000

-10.000

-

Onderhandse leningen van pensioenfondsen en

20.000

40.000

-20.000

-

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige

183.536

184.171

-635

-

Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido)

15.000

15.000

-

-

Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

794

822

-28

-

Waarborgsommen

452

335

117

Totaal

Vaste passiva

666.177

630.998

35.179

Vlottende passiva

05

Liquide middelen

-

Liquide middelen

-

10

Schulden met een rente vast periode <1 jaar

-

Overige kasgeldleningen

-

-

Overige vlottende schulden

8.298

7.810

488

11

Overlopende passiva

-

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

600

3.471

-2.871

-

Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk

43.485

31.294

12.191

-

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden

14.037

13.840

197

-

Overige overlopende passiva

48.004

48.064

-60

Totaal

Vlottende passiva

114.424

104.479

9.945

Totaal

Passiva

780.601

735.477

45.124

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

-

Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen

646.986

760.355

-113.369

-

Europese aanbestedingen

22.441

15.468

6.973

* De bedragen in dit tabel zijn afgerond. Hierdoor kan er een klein verschil ontstaan.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21