Paragrafen

Lokale heffingen

2.6.1 Inleiding

Voor 2022 ontvingen we € 624 miljoen aan inkomsten. Daarbij rekenen we het gebruik van reserves niet mee. Meer dan de helft van onze inkomsten kregen we van het rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds en speciale uitkeringen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid en maatschappelijke dienstverlening. Verder hebben we inkomsten uit de bouwgrondexploitatie en inkomsten van gemeentelijke belastingen. De onroerendezaakbelasting (ozb) zorgt voor de meeste inkomsten als het om gemeentelijke belastingen gaat.
In deze paragraaf is per gebonden belasting een overzicht opgenomen van de kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele kruissubsidiëring toegelicht.

Bouwstenen nieuw belastingstelsel
In mei 2020 is het rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel uitgekomen. Een onderdeel van dit rapport gaat in op de herziening van het gemeentelijk belastingstelsel en verkent een viertal beleidsopties:
1) verruiming van het gemeentelijk belastinggebied;
2) verbreding van de grondslag ozb;
3) modernisering van de overige belastingen;
4) uitbreiden van het belastinginstrumentarium.
De inzichten kunnen worden gebruikt bij een volgende kabinetsformatie. Het rapport leest u hier .

Een uitbreiding van het lokale belastinggebied is voorlopig niet aan de orde. In het meest recente regeerakkoord (december 2021) staat: 'Om een stabielere financiering voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie te vergroten, wordt in de komende jaren een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025 uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. Daarbij worden ook alternatieven voor de OZB en motorrijtuigenbelasting (MRB) in de beschouwing betrokken. In de huidige kabinetsperiode zal de financiering van de medeoverheden grotendeels worden vormgegeven via de accres systematiek.'

De wens is er wel om per 2026 tot een nieuwe financieringssystematiek te komen, waarbij verruiming van het lokale belastinggebied een te onderzoeken onderdeel is. Het rapport "Bepalen betekent betalen (2015)" gaat nader in op de verruiming van het lokale belastinggebied. Het rapport is in 2022 geactualiseerd en vindt u hier .

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21