Paragrafen

Grondbeleid

2.5.5 Productiecijfers 2022 van het grondbedrijf

In de volgende tabellen worden  de ramingen van de opbrengsten en verkoopcijfers in aantallen van het MPG 2022 vergeleken met de realisatie in 2022.

Verkoopcategorie
(bedragen x € 1.000)

Raming
MPG 2022

Realisatie
 2022

Afwijking

Woningbouwterreinen

-5.524

-6.860

-1.336

Bedrijventerreinen

-15.183

-6.634

8.549

Winkel terreinen

-696

-304

392

Kantoorterreinen

-315

0

315

Multifunctionele doelen

0

0

0

Overig verkopen

-3.833

-1.759

2.074

Totaal

-25.551

-15.557

9.994

tabel 1

Verkopen grond woningbouw (aantal woningen)

Raming
MPG 2022

Realisatie
 2022

Afwijking

1. Zuidbroek

56

64

8

2. Kanaalzone- Pilot Zuid

17

2

-15

3. Haven Centrum

86

24

-62

4. Overig

19

7

-12

Totaal

178

97

-81

tabel 2

Verkopen bedrijventerrein
(aantal hectares)

Raming
MPG 2022

Realisatie
 2022

Afwijking

1. Zuidbroek
    (Apeldoorn Noord II)

3,3 ha

2,88 ha

-0,42 ha

2. Ecofactorij

4,53 ha

0 ha

-4,53 ha

3. Noord Oost Poort
    (Stadhoudersmolen)

0,44 ha

0,51 ha

0,06 ha

4. Apeldoorn Noord

0,82 ha

0,82 ha

0 ha

5. Osseveld Oost

0,23 ha

0,23 ha

0 ha

Totaal

9,32 ha

4,44 ha

-4,88 ha

tabel 3

 Opbrengsten verkopen (tabel1)
De opbrengst woningbouwterreinen is € 1,3 miljoen hoger. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een hogere verkoopopbrengst in het project Zuidbroek. Het gaat hierbij om de verkoop van gronden voor meer woningen en een hogere gerealiseerde grondwaarde dan eerder geraamd.
De opbrengst bedrijventerreinen is € 8,5 miljoen lager dan verwacht. Dit komt met name door het doorschuiven van grondverkopen in Zuidbroek en de Ecofactorij I.

Woningbouw (tabel 2)
Ten aanzien van de woningbouw is de grootste afwijking de niet verkochte gronden voor 62 woningen in 2022 in Haven Centrum. Het gaat hier om de laatste twee ontwikkelingen van 30 short stay woningen en 32 sociale huurappartementen. De gesprekken over de short stay zijn nog gaande met de corporatie. De verwachting is dat in de eerste helft van 2023 het koopcontract getekend kan worden. Voor wat betreft de andere ontwikkeling is het koopcontract getekend.

Bedrijventerreinen (tabel 3)
De verkopen van gronden t.b.v. bedrijven is 5 ha lager uitgevallen dan geraamd. Hoofdoorzaak is het doorschuiven van de laatste grondverkoop in de Ecofactorij I naar 2023. De levering van deze kavel heeft inmiddels plaatsgevonden.

U vindt meer informatie over het grondbedrijf in deze jaarrekening in de verantwoording onder programma 9, bij  taakveld 3.2 en 8.2 Grondexploitatie. In de paragraaf Weerstandsvermogen leest u over de risico’s van het grondbedrijf. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten en de complexen van het grondbedrijf vindt u in het MPG 2023.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21