Paragrafen

Lokale heffingen

2.6.5 Kwijtscheldingsbeleid

Apeldoorn hanteert als kwijtscheldingsnorm 100% van de bijstandsuitkering. Voor gepensioneerden geldt 100% van de aow-norm. Apeldoorn maakt daarmee, net als in het overgrote deel van de andere gemeenten in Nederland, gebruik van het recht dat lokale overheden hebben om de landelijke norm van 90% van het bijstandsniveau te verhogen tot maximaal 100% van die norm. Dit houdt in dat als men onder de norm komt, men in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het is wettelijk niet mogelijk een hogere kwijtscheldingsnorm (bijvoorbeeld 120%) te hanteren.

Niet voor alle heffingen wordt kwijtschelding verleend. De afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting (voor 1 hond) en een gedeelte van de onderhoudsrechten graven komen in Apeldoorn in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking. Voor het onderhoudsrecht van graven wordt slechts zeer beperkt kwijtschelding aangevraagd en verleend. Voor de afvalstoffenheffing wordt beperkt kwijtschelding (vastrecht en een maximaal aantal ledigingen) verleend, zodat er ook voor de minima een prikkel blijft bestaan om zorgvuldig met hun huishoudelijke afvalstoffen om te gaan. Het maximaal kwijt te schelden bedrag is zodanig vastgesteld dat dit bij “normaal afvalgedrag” toereikend is. Het maximale kwijt te schelden bedrag voor het variabele gedeelte afvalstoffenheffing is voor 2022 € 33.

Voor de afvalstoffenheffing is minder kwijtgescholden dan begroot. Verwacht werd dat het aantal aanvragen voor kwijtschelding zou toenemen. Ook de coronapandemie zou tot een hoger beroep op de kwijtscheldingsregeling kunnen leiden. Het budget voor kwijtschelding is toen verhoogd, maar in werkelijkheid is dat effect niet opgetreden. Voor de begroting 2023 is het budget voor kwijtschelding weer verlaagd.

Belastingsoort

Geraamd

Werkelijk

Verschil

Hondenbelasting

€ 44.000

€ 37.000

€7.00 0

Rioolheffing

€ 357.000

€ 361.000

-€ 4.000

Afvalstoffenheffing

€ 1.337.000

€ 1.082.000

€ 255.000

OZB

€ 10.000

€ 4.000

€ 6.000

Totaal

€ 1.748.000

 € 1.484.000

264.000

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21